PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
รุ่น Small SME (สำหรับใช้งานเครื่องเดียว จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

 1. รองรับข้อมูลพนักงานไม่เกิน 50 คน (นับรวมพนักงานที่ลาออกด้วยเพราะสิ้นปียังคงต้องแสดงข้อมูล ภ.ง.ด.รวมพนักงานทั้งหมดที่ยังทำงานและลาออกแล้ว)
 2. กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, แผนก ได้ตาม Organization Chart
 3. กำหนดอัตราลดหย่อนและตารางภาษีได้เอง กรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขตามประมวลรัษฏากรได้เอง
 4. แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุดและสูงสุดได้เองตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
 5. กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
 6. กำหนดงวดการจ่ายระหว่างพนักงานประจำและ รายวัน แยกวันต่างกันได้
 7. จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และแจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออก หรือลาพัก เป็นรูปสัญญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 8. ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไข และคำนวณใหม่หรือคำนวณย้อนได้
 9. รองรับธนาคาร เพื่อเตรียมโอนเงินเดือนให้พนักงานได้หลายธนาคาร
hover effect

TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน
รุ่น Small SME (สำหรับใช้งานเครื่องเดียว จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสายและค่าล่วงเวลาต่างๆโดยเพียงแค่่บันทึกข้อมูลจากบัตรของพนักงาน หรือโอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคน เพื่อนำไปคำนวณเงินเดือนสามารถใช้ได้กับทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกบัตร, เครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือ โดยไม่จำกัดยี่ห้อหรือรุ่นที่ใช้

จุดเด่น
Payroll & Time Attendance สำหรับกิจการโดยเฉพาะ

สำนักงานทั่วไป (กิจการที่มีตารางการทำงานคงที่)

 1. ง่ายและสะดวก เพราะโปรแกรมมีค่ามาตรฐานของประมวลรัษฎากร, เงินเพิ่ม เงินหัก, ประกันสังคม ตัวอย่างของกะแบบต่างๆ พร้อมขั้นตอนการคำนวณเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคาร, กรมสรรพากร, ประกันสังคมหรือส่งแบบใช้สื่อ, สรุปใบจ่ายเงินเดือน พร้อมแนะนำการเตรียมธนบัตรขนาดต่างๆ (กรณีจ่ายด้วยเงินสด), สรุปรายงานสิ้นปีให้กรมสรรพากร, ประกันสังคม, พิมพ์รายงานต่างๆ โดยกำหนด ช่วงวันที่ได้ตามต้องการ
 2. ลดขั้นตอนการทำงานการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลเวลาทำงาน เพียงระบุพร้อมกับการสร้างแฟ้มประวัติพนักงานแต่ละราย จะสามารถเริ่มใช้ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงานพร้อมกับประมวลผลเวลาทำงานได้ทันที

โรงงาน

 • รองรับการทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ, การควบกะ, การเปลี่ยนกะของพนักงาน
 • มีขั้นตอนการคิดเงินเพิ่ม/เงินหักและค่าตอบแทนของพนักงานกะต่างๆ เช่น กะเช้า, กะบ่าย,กะดึก, กะวันหยุด เป็นมาตรฐานให้เลือกหลายรูปแบบ
 • รองรับการอนุมัติการทำค่าล่วงเวลาพนักงานได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และ ป้องกันการทุจริต
 • พิมพ์รายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของพนักงานได้ทุกช่วงเวลา
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลการบันทึกเวลา
  • รายงานผลการคำนวณเวลาทำงานและรายละเอียดขาด, ลา, มาสาย พร้อมเหตุผล
  • รายงานสรุปขาด ลา สาย กลับก่อนทำงานล่วงเวลา ตามพนักงาน/แผนกพร้อมกราฟ
  • รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
  • รายงานสรุปค่าล่วงเวลา
  • รายงานสรุปไม่รูดบัตรเข้า-ออก พร้อมเหตุผล
  • รายงานสรุปเหตุการณ์ต่างๆ จากการรูดบัตร
  • รายงาน 20 อันดับชั่วโมง, ล่วงเวลา, มาสาย, กลับก่อน, ลาป่วย เป็นต้น
  • ฯลฯ
 • สถิติการขาด ลา มาสายของแต่ละแผนก เพื่อการประมวลผลโดยรวมของบริษัท
Business Plus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)


DEMO PR Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)


Business Plus TM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME


ตัวอย่างการทำงาน Business Plus รุ่น Small SME ระบบ TM


เสียงจากลูกค้า