BUSINESS PLUS Consignee

ผู้รับฝากขาย คือเจ้าของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่มีพื้นที่หรือหัวชั้น ในการให้บริการรับฝากขายสินค้า มักพบปัญหาการทำงานต่าง ๆ เช่นคำนวณยอดขายที่เกิดขึ้นจริงและนำมาหักกับ % ผลตอบแทนที่ได้รับยอดขายสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับผู้มาฝากขายสินค้า ซึ่งรวบรวมนาน ใช้เวลา ผิดพลาดสูง ขาดรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับพื้นที่ที่เสียไปสำหรับสินค้าที่นำมาวางขาย เป็นต้น โปรแกรมรับฝากขายสินค้า BUSINESS PLUS Consignee ช่วยท่านได้