เข้าสู่ระบบ
ตะกร้าสินค้า
ไม่พบสินค้าในรถเข็น

แจ้งชำระเงิน

โดยกรอกรายละเอียดการโอนเงิน จำนวนเงิน วันที่ พร้อมแนบภาพสลิปโอนเงิน

เลือกไฟล์
Size limit for each file is 100 MB

  ภาพเอกสารที่ต้องแนบมีรายละเอียดดังนี้

  1. กรณีนิติบุคคล แนบเอกสารดังนี้
      1.1.เอกสารการโอนเงิน
      1.2.ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
      1.3.หนังสือรับรองบริษัท
  2. กรณีบุคคลธรรมดา แนบเอกสารดังนี้้
      2.1.เอกสารการโอนเงิน
      2.2.บัตรประชาชน ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อ