บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

เรื่อง ขอบเขตและเงื่อนไขการบริการรีโมทหน้าจอ / VNC
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรม Business Plus และการบริการของบริษัทฯด้วยดีมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้บริการรีโมทหน้าจอ/VNC กับลูกค้าทุกท่านที่ต่อสัญญาบำรุงรักษา (MA) ซึ่งบริษัทฯพบว่ามีลูกค้าบางรายที่ไม่มีความประสงค์ในการใช้บริการดังกล่าว ประกอบกับปีนี้บริษัทฯมีความจำเป็นต้องปรับราคา MA ตามจดหมายที่ได้แจ้งไปให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ทางบริษัทฯจึงได้แบ่งประเภทของสัญญาบำรุงรักษาออกเป็นแบบไม่รวมการรีโมทหน้าจอและรวมการรีโมทหน้าจอ เพื่อให้ราคาของสัญญาบำรุงรักษาเหมาะสมตามประเภทของสัญญาฯที่ลูกค้าเลือก

นอกจากนั้นบริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าการรีโมทหน้าจอผ่าน VNC เป็นการบริการในอีกรูปแบบหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้บริษัทท่านโดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรงและผ่านเครือข่าย Internet เสมือนไปบริการที่บริษัทท่าน (ยกเว้นการบริการนอกเหนือจากการรีโมทหน้าจอจะกระทำได้ ท่านจะต้องใช้บริการแบบ Onsite เท่านั้น) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านและส่วนใหญ่การบริการดังกล่าวใช้เวลามากกว่าจะตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย ทางบริษัทฯจึงจำเป็นต้องคิดค่าสัญญาบำรุงรักษาประเภทที่รวมบริการ VNC สูงกว่าแบบไม่รวมบริการ VNC ซึ่งท่านสามารถเลือกการทำสัญญาบำรุงรักษาตามความจำเป็นที่ท่านต้องใช้บริการ ดังนี้

สำหรับลูกค้าที่ต่อสัญญาประเภท Silver ท่านจะไม่สามารถรับบริการรีโมทหน้าจอได้ แต่ยังคงสามารถโทรเข้ามาสอบถามการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติและสามารถใช้บริการช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ทางบริษัทพัฒนาเพิ่มเติมขึ้น เช่น Facebook, Webboard, Line, Skype เป็นต้น และยังสามารถ Download คู่มือแนะนำการใช้งานต่างๆ ได้จาก Website ที่ทางบริษัทได้ Upload ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าได้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเข้าใจถึงขอบเขตของการบริการในครั้งนี้และยังคงให้การสนับสนุนสินค้าและการบริการด้วยดี โดยทางบริษัทฯจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาในการบริการและสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูดสุดของลูกค้า หากท่านต้องการสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-880-8800 กด 7 หรือต่อ 271-276


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการหลังการขาย
1/2/57