วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง ประกาศยกเลิกขายโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Business Plus Account & ERP รุ่น Standard และ การต่อสัญญาบํารุงรักษารายปี
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
เอกสารแนบ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรมแต่ละรุ่น

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรม Business Plus ด้วยดีตลอดมา และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องในส่วนของโปรแกรม Business Plus Account & ERP ตามรุ่นที่มีจําหน่ายประกอบไปด้วย 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Standard, รุ่น Advanced, รุ่น Professional โดยในแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและการทํางานแตกต่างกัน ตามความซับซ้อน และลักษณะการทํางานของธุรกิจ

   ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสํารวจลูกค้าและเก็บรวบรวมความต้องการใช้งาน จนสามารถแบ่งคุณสมบัติโปรแกรมออกมาใหม่เป็นรุ่นเล็ก, กลาง, ใหญ่ ได้ชัดเจนขึ้น จึงมีการกําหนดรุ่นโปรแกรมใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในป็จจุบันเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Starter (STR), รุ่น Advanced (ADV), รุ่น Professional (PRO) และยกเลิกรุ่นเดิม (Standard : STD) ซึ่งรุ่น Starter ที่จะออกจําหน่ายจะเป็นรุ่นที่ใช้งานง่าย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ที่มีฟ็งก์ชั่นการใช้งานไม่มากนัก เน้นให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

   นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการปรับโครงสร้างรุ่น Starter ใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายงานโดยไม่กระทบข้อมูล และกรณีลูกค้าต้องการใช้งานรุ่นที่สูงขึ้นในอนาคต สําหรับลูกค้าที่เดิมใช้รุ่น Standard อยู่ ยังคงสามารถใช้งานโปรแกรมได้ต่อไป แต่จะไม่สามารถปรับรุ่นโปรแกรม Standard ได้ เนื่องจากรุ่นนี้ยกเลิกการจําหน่ายและพัฒนาแล้ว หากลูกค้ารุ่น Standard เดิม มีความประสงค์จะปรับรุ่นหรือทําสัญญาบํารุงรักษารายปี (MA) จะต้องเลือกใช้งานรุ่น Starter ซึ่งมีคุณสมบัติโปรแกรมตามเอกสารแนบ หรือ หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้รุ่นที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นกว่ารุ่น Starter สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร. 0-2880-8800 ต่อ 251-253 หรือฝ่ายขายที่ดูแลท่าน เบอร์โทร.0-2880-8800 ต่อ 141-143

   ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่าน และเป็นเบื้องหลังสู่ความสําเร็จของท่านต่อไปในอนาคตด้วยโปรแกรมบัญชีบริหารสําเร็จรูป Business Plus Account & ERP และขอรบกวนท่านสละเวลาตอบกลับเอกสารด้านล่างและแฟกซ์กลับมายังบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
จิระวรรณ จิตต์เขม้น
ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายด้านผู้ชํานาญการโปรแกรมระบบบัญชี

Download เอกสารแนบ