บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด


เรื่อง ขั้นตอนการรับการบริการโปรแกรมที่ออกจำหน่ายเกินกว่า 2 ปี
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ตามที่ท่านทราบดี ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ส่งผลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆพัฒนาขึ้นมาก เช่น ตัวประมวลผล (CPU) มีความรวดเร็วขึ้นหน่วยเก็บความจำหลัก (Memory) หน่วยเก็บความจำสำรอง (HardDisk) มีความจุมากขึ้น จอภาพต่างๆมีสีสวยงาม มีความละเอียดมากยิ้งขึ้น (Monitor) นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ยังสามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นด้วย แต่สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ การใช้ความสามารถของอุปกรณ์ใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้ากับอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านั้นด้วย ซึ่งหากยังใช้คำสั่งเดิมๆ อาจมีปัญหาติดขัดผิดพลาดต่อกระบวนการทำงานของท่านได้ อีกทั้งยังต้องมีผู้ชำนาญการเฉพาะที่เข้าใจเทคโนโลยี่นั้นอีกด้วย

นอกจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี่ที่ก้าวกระโดดแล้ว ความต้องการความสะดวกต่างๆของการใช้คอมพิวเตอร์ก็มีมากขึ้น ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่สามารถบันทึกหรือหาได้ในอดีตกลับสามารถหาได้อย่างง่ายดายในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงระบบโปรแกรมที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาก้าวไปพร้อมๆ กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จำเป็นที่ต้องเรียนว่า จากประวัติต่างๆที่บริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ หากผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมที่ขาดการปรับรุ่นให้ทันสมัยมากกว่า 2 ปี มักพบปัญหาเหล่านั้นด้วยเหตุดังกล่าว จึงเรียนให้ท่านช่วยปรับรุ่น เพื่อให้ทันสมัยเป็นรุ่นปัจจุบัน ณ วันที่ 21/03/2557 คือ

  • BplusBack v.2.9 Build 1534

  • BplusPos v.2.9 Build 1534

  • BplusPayroll v.5.1 Build 1947

ซึ่งลูกค้าที่อยู่ในสัญญาบำรุงรักษาสามารถขอปรับรุ่นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยที่ต้องเรียนว่า สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมที่ออกจำหน่ายเกินกว่า 2 ปี อันได้แก่โปรแกรมรุ่นต่อไปนี้

  • BplusBack v.1 ทุกรุ่น และ v.2.0 ถึง v.2.8

  • BplusPos v.1 ทุกรุ่น และ v.2.0 ถึง v.2.8

  • BplusPayroll v.1 ถึง v.4 ทุกรุ่น และ v.5.0

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2557 ในกรณีที่ท่านต้องการบริการใดๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านขจัดอุปสรรคต่างๆ ก่อนก่อนการรับบริการ โดยท่านจำเป็นต้องปรับรุ่นโปรแกรมให้เป็นรุ่นปัจจุบันก่อนซึ่งหากท่านไม่มีสัญญาบำรุงรักษา ท่านจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และมีระยะเวลามากขึ้นในการปรับรุ่นจนเป็นรุ่นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
21/03/57