บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2559


เรื่อง ประกาศเงื่อนไขการ MA หมดอายุประกันเกินตั้งแต่ 5 ปีไม่มีมีสิทธิ์ต่อ MA
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องจากเทคโนโลยี และ ความต้องการในคุณสมบัติโปรแกรมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย โปรแกรมจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน ในแต่ละปี โปรแกรมจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนทั้ง VERSION และ BUILD หลายต่อหลายคร้ัง โปรแกรมและข้อมูลที่ไม่ทำการ UPGRADE นานถึง 5 ปี เป็นคุณสมบัติโปรแกรมที่ล้าหลัง จะมีผลต่อการบริการที่ต้องสำรองความรู้ความเข้าใจ และแบ่งแยก VERSION และ BUILD ซึ่งส่งผลให้เกิดการผิดพลาดสูงจากการดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลไม่รองรับกับคุณสมบัติใหม่ล่าสุด ข้อมูลอาจจะเสียหายจากการ UPGRADE ปรับรุ่นเพราะโครงสร้างไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน เช่นที่เคยได้ยินบ่อย ๆ ว่า เมื่อ MICROSOFT ออก WINDOWS รุ่นใหม่ เมื่อผ่านไปสักระยะจะมีการประกาศไม่บริการใน WINDOWS รุ่นเก่า เช่น WINDOWS 98 , WINDOWS XP เป็นต้น โปรแกรม BUSINESS PLUS ก็เช่นเดียวกัน

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการใช้เงื่อนไขนี้เพื่อประกาศเงื่อนไขการ MA หมดอายุประกันเกินตั้งแต่ 5 ปี ไม่มีสิทธิ์ต่อ MA โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยทางบริษัทฯ เองจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ การ บริการ และบุคคลากรทั้งหมด ให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มวิธีและช่องทางการบริการต่าง ๆ พัฒนางานบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจยิ่งๆ ขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการหลังการขาย

Download ประกาศ