บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

เรื่อง การปรับราคาสัญญาบำรุงรักษา Business Plus Payroll แบบ Silver ในรุ่นมาตรฐาน เพิ่ม 10%
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องด้วยราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS PAYROLL แบบ Silver ในรุ่นมาตรฐานได้ใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นระยะเวลากว่า 12 ปีแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามตรึงราคามาโดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว ด้วยภาระทางต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทางบริษัทฯจะพยายามแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ไว้เอง พร้อมกับการเพิ่มการบริการต่าง ๆ พัฒนางานบริการตลอด 12 ปี ทั้งการให้ความรู้ในตัวโปรแกรม หรือความรู้ใหม่เพื่อเสริมการทำงานของ HR

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS PAYROLL แบบ Silver ในรุ่นมาตรฐาน เพิ่ม 10% โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เป็นต้นไป โดยถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังต่อสัญญาบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องวันชนวัน ท่านจะยังคงได้รับสิทธิพิเศษในราคาเดิม

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาสินค้าในครั้งนี้ และยังคงให้การสนับสนุนการต่อสัญญาบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด


ประกาศเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2557

เรื่อง การปรับราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS PAYROLL ในรุ่นพิเศษนอกเหนือจากรุ่นมาตรฐาน
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องจากการประกาศปรับราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS PAYROLL แบบ Silver ในรุ่นมาตรฐาน เพิ่ม 10% ในครั้งที่ 1 ในเดือน 1/57 นั้นขาดในส่วน ราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS PAYROLL ในรุ่นพิเศษหลาย ฐานข้อมูลและรุ่นพิเศษอื่น ๆ ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งด้วยเหตุผลเดียวกันในด้านภาระทางต้นทุนและการบริการที่ต้องบริการตามฐานข้อมูลจึงเป็นเหตุให้ต้องปรับราคาเพิ่มในกลุ่มนี้ขึ้น 20% โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557

โดยทางบริษัทฯเองจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริการ และบุคคลากรทั้งหมด ให้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มวิธีและช่องทางการบริการต่าง ๆ พัฒนางานบริการเพื่อ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจยิ่ง ๆ ขึ้น

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาสินค้าในครั้งนี้ และยังคงให้การสนับสนุนการต่อสัญญาบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด