บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด


เรื่อง แจ้งปรับราคาสัญญาบำรุงรักษา เพิ่ม 20% และ เพิ่มราคาสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมเสริม 10% ของราคาขายปลีก
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องด้วยราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP และ POS ได้ใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นระยะเวลากว่า 8 ปีแล้วพร้อมกันนั้นระบบเสริมต่าง ๆ ที่ผ่านมา 8 ปีบริษัทได้สมมนาคุณพิเศษกับลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าสัญญาบำรุงรักษา และ BUSINESS PLUS PAYROLL ในรุ่นพิเศษหลายฐานข้อมูลได้ใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี โดยบริษัทฯ ได้พยายามตรึงราคามาโดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว ด้วยภาระทางต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทางบริษัทฯจะพยายามแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ไว้เอง พร้อมกับการเพิ่มการบริการต่าง ๆ พัฒนางานบริการตลอด 8 ปี ทั้งการให้ความรู้ในตัวโปรแกรม หรือความรู้ใหม่เพื่อเสริมการทำงานและการบริหารที่ควบคุมได้ใน BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP , POS และ PAYROLL

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาสัญญาบำรุงรักษาเพิ่ม 20% ของราคาสัญญาบำรุงรักษา และเพิ่มราคาขายสัญญาบำรุงรักษาในระบบเสริมของ BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP และ POS ในอัตรา 10% ของราคาขายปลีก โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

โดยทางบริษัทฯเองจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริการ และบุคคลากรทั้งหมด ให้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มวิธีและช่องทางการบริการต่าง ๆ พัฒนางานบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจยิ่ง ๆ ขึ้น

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาสินค้าในครั้งนี้ และยังคงให้การสนับสนุนการต่อสัญญาบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด


เรื่อง ปรับราคาสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรม BUSINESS PLUS PAYROLL เพิ่ม 20% เฉพาะรุ่นพิเศษหลายฐานข้อมูล และรุ่นพิเศษอื่น ๆ
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากการประกาศปรับราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS PAYROLL แบบ Silver ในรุ่นมาตรฐาน เพิ่ม 10% ในครั้งที่ 1 ในเดือน 1/57 นั้นขาดในส่วน ราคาสัญญาบำรุงรักษา BUSINESS PLUS PAYROLL ในรุ่นพิเศษหลาย ฐานข้อมูลและรุ่นพิเศษอื่น ๆ ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งด้วยเหตุผลเดียวกันในด้านภาระทางต้นทุนและการบริการที่ต้องบริการตามฐานข้อมูลจึงเป็นเหตุให้ต้องปรับราคาเพิ่มในกลุ่มนี้ขึ้น 20% โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557

โดยทางบริษัทฯเองจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริการ และบุคคลากรทั้งหมด ให้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มวิธีและช่องทางการบริการต่าง ๆ พัฒนางานบริการเพื่อ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจยิ่ง ๆ ขึ้น

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาสินค้าในครั้งนี้ และยังคงให้การสนับสนุนการต่อสัญญาบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1/03/2557