Business Plus HRM Privilege For Annual Maintenance After the Warranty Period

Business Plus HRM

Business Plus HRM


รายละเอียดสิทธิประโยชน์

ประเภท
สัญญาบำรุงรักษา
ไม่ทำสัญญาบำรุงรักษา
Beyond
Platinum
Silver
1. ปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาประกัน ฟรี (Download แผ่นเวอร์ชั่นใหม่ จากหน้าเว็บเท่านั้น)
2. บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, E-mail, แฟกซ์, Line, Webboard ในเวลาทำการ ฟรี
3. บริการทางโทรศัพท์มือถือ, Line, Webboard นอกเวลาทำการ ฟรี จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 - 22.00 น. วันหยุดบริษัท เวลา 08.30 - 22.00 น.
4. บริการพิเศษโดย Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer ในเวลาทำการ ฟรี (บริการเบื้องต้น)
5. ค่าบริการตรวจเช็ค/ให้คำปรึกษา ดูข้อมูล ที่ศูนย์บริการ

5.1. ส่งข้อมูลมาตรวจเช็ค ฟรี
5.2. กรณีเข้ามารับการตรวจเช็คข้อมูล หรือปรึกษา โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี
5.3 บริการปรึกษาด้วย Open House โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี

6. สิทธิการ Onsite นอกสถานที่/ตรวจสอบข้อมูลนอกสถานที่ ฟรี

6.1 เขตกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. ฟรี
6.2 ต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน 200 กม. จากกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. และเขตปริมณฑล รวมถึง ปทุมธานี, นครปฐม,สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี ฟรี
6.3 ต่างจังหวัดระยะทางเกิน 200 กม. จาก กรุงเทพฯ บริการครั้งละ 2 วัน/1 ครั้ง ราคา 14,000 บาท (วันละ 7,000 บาท) ฟรี

7. บริการอบรมที่ศูนย์บริการหลักสูตร มาตรฐานไม่จำกัดครั้ง ฟรี (จองอบรมพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านหน้า Website)
8. บริการอบรมนอกสถานที่หลักสูตร มาตรฐาน โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหา สถานที่และอุปกรณ์ในการอบรม (ไม่รวมค่าเดินทาง/ที่พัก (ถ้ามี) กรณี เขต กทม.รอบนอกหรือปริมณฑล หรือ ตจว.)
9. รับ Modify ฟอร์ม/รายงาน/สร้างกะการทำงาน ราคาตาม มาตรฐานบริษัท (Monday)
10. การโอนสิทธิจำนวนครั้ง จากการบริการ Onsite ที่เหลือในประกัน
11. การโอนสิทธิจำนวนครั้งที่เหลือจากในประกัน เช่น บริการสร้างฟอร์ม/สร้างรายงาน/สร้างกะการทำงาน
12. Banner (ลงสารสัมพันธ์ประจำเดือน) ฟรี
13. จัดสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร/สัมมนาความรู้ต่างๆ (ถ้ามี)ฟรี
14. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการที่สั่งซื้อ ไม่สามารถโอนย้ายลิขสิทธิ์ได้ ยึดตามเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีที่ลงทะเบียน

หมายถึง ได้รับสิทธิ์ฟรี
หมายถึง ไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีและไม่สามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได้
หมายถึง โอนมาใช้บริการต่อได้ (กรณีต่อ MA ในเดือน ที่หมดประกัน)

***กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด***
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Business Plus HRM (Gold)

Business Plus HRM (Gold)

รายละเอียดสิทธิประโยชน์

ทำสัญญาบำรุงรักษา
ไม่ทำสัญญาบำรุงรักษา
1. ปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาประกัน ฟรี (Download แผ่นเวอร์ชั่นใหม่ จากหน้าเว็บเท่านั้น)
2. บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, E-mail, แฟกซ์, Line, Webboard ในเวลาทำการ ฟรี
3. บริการทางโทรศัพท์มือถือ, Line, Webboard นอกเวลาทำการ ฟรี จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 - 22.00 น. วันหยุดบริษัท เวลา 08.30 - 22.00 น.
4. บริการพิเศษโดย Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer ในเวลาทำการ ฟรี (บริการเบื้องต้น)
5. ค่าบริการตรวจเช็ค/ให้คำปรึกษา ดูข้อมูล ที่ศูนย์บริการ

5.1. ส่งข้อมูลมาตรวจเช็ค ฟรี
5.2. กรณีเข้ามารับการตรวจเช็คข้อมูล หรือปรึกษา โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี
5.3 บริการปรึกษาด้วย Open House โดยนัดหมาย ล่วงหน้า 2 วันทำการ ฟรี6. สิทธิการ Onsite นอกสถานที่/ตรวจสอบข้อมูลนอกสถานที่ ฟรี

6.1 เขตกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. ฟรี
6.2 ต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน 200 กม. จากกรุงเทพฯ บริการ 1 ครั้ง 4-5 ชม. และเขตปริมณฑล รวมถึง ปทุมธานี, นครปฐม,สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี ฟรี
6.3 ต่างจังหวัดระยะทางเกิน 200 กม. จาก กรุงเทพฯ บริการครั้งละ 2 วัน/1 ครั้ง ราคา 14,000 บาท (วันละ 7,000 บาท) ฟรี

7. บริการอบรมที่ศูนย์บริการหลักสูตร มาตรฐานไม่จำกัดครั้ง ฟรี (จองอบรมพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านหน้า Website)
8. บริการอบรมนอกสถานที่หลักสูตร มาตรฐาน โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหา สถานที่และอุปกรณ์ในการอบรม (ไม่รวมค่าเดินทาง/ที่พัก (ถ้ามี) กรณี เขต กทม.รอบนอกหรือปริมณฑล หรือ ตจว.)
9. รับ Modify ฟอร์ม/รายงาน/สร้างกะการทำงาน ราคาตาม มาตรฐานบริษัท (Monday)
10. การโอนสิทธิจำนวนครั้ง จากการบริการ Onsite ที่เหลือในประกัน
11. การโอนสิทธิจำนวนครั้งที่เหลือจากในประกัน เช่น บริการสร้างฟอร์ม/สร้างรายงาน/สร้างกะการทำงาน
12. Banner (ลงสารสัมพันธ์ประจำเดือน) ฟรี
13. จัดสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร/สัมมนาความรู้ต่างๆ (ถ้ามี)ฟรี
14. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการที่สั่งซื้อ ไม่สามารถโอนย้ายลิขสิทธิ์ได้ ยึดตามเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีที่ลงทะเบียน

หมายถึง ได้รับสิทธิ์ฟรี
หมายถึง ไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีและไม่สามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได้
หมายถึง โอนมาใช้บริการต่อได้ (กรณีต่อ MA ในเดือน ที่หมดประกัน)

***กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด***
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


หมายเหตุ :
HRM Full หมายถึง ระบบ Payroll (PR), Personnel (PS), Time Attendance (TM), Advanced Rights (RT), Disk Transfer (DK), Advanced Security (AS), Provident Fund Extra (PF), Loan (LN), Job cost (JC), Welfare (WF)

การบริการเบื้องต้น หมายถึง การบริการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลโดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสามารถทำการบริการโดยการ Remote ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคนิคและระยะเวลาในขณะนั้น กรณีที่ไม่สามารถบริการเบื้องต้นได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ลูกค้าอาจจะต้องให้เข้าไปบริการ Onsite โดยมีเงื่อนไขค่าบริการตามมาตรฐานบริษัทฯ หรือเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ

**ขอบเขตการบริการ
1. ลูกค้าที่ทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) ได้รับสิทธิ์ตามตารางสิทธิประโยชน์แต่ละรุ่น
2. ลูกค้าที่ไม่ทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) บริการเฉพาะทาง E-mail หลังจากที่บริการลูกค้า MA และในประกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3. ลูกค้าที่ขาดระยะเวลาการทำสัญญาบำรุงรักษา (MA) ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์การต่อสัญญาบำรุงรักษา และการบริการทุกประเภทกรณีทำสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมและบริการ (MA)

สิทธิประโยชน์การบริการในระยะเวลาสัญญาบำรุงรักษา

• Help Desk
พร้อมบริการท่านด้วยความยินดี เมื่อมีปัญหาสามารถถาม - ตอบทางโทรศัพท์, E-mail โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
• การให้บริการทางโทรศัพท์
ทางบริษัทฯ จะให้บริการแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรม ทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า
• กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทันที เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแก้ปัญหาให้ท่านสามารถทำงานได้ตามปกติ
• กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
- ท่านสามารถนำข้อมูลที่มีปัญหามารับบริการแก้ไขหรือคำแนะนำได้ที่บริษัทผู้ให้บริการโดยไม่เสียค่าบริการ ตามการนัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ( 08.30 - 17.30 น. )
- กรณีไม่สามารถเข้ามารับบริการแก้ไขได้ บริษัทฯ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหาให้ท่าน โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้กับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขและข้อตกลง ตามการนัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 08.30 - 17.30 น. )
• ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีนอกเวลาทำการ
• การให้บริการพิเศษด้วย Remote Computer
กรณีไม่สามารถ แก้ปัญหา ทางโทรศัพท์ได้ เราสามารถแก้ปัญหาเสมือน Support อยู่ข้างๆ ท่าน โดยไม่ต้องกังวลต่อความลับของข้อมูล ขณะแก้ปัญหา User สามารถมองกระบวนการทำงานจากหน้าจอของ User ได้
• System and Technical Consult
บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบและเทคนิคก่อนและหลังติดตั้งโปรแกรม เพื่อให้การใช้งานเป็นไปโดยราบรื่นและเกิดความคล่องตัว โดยจัดให้บริการ ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
2. ให้คำแนะนำหรือตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์เดิมว่าสามารถรองรับการใช้งานของระบบหรือไม่
3. ให้คำปรึกษาเรื่องสายสัญญาณในการเชื่อมต่อระหว่างออฟฟิศและสาขา
4. ให้คำปรึกษาเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking)
• Consulting
บริการให้คำปรึกษา การออกแบบระบบเพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุนของค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ จากการขึ้นระบบให้เร็วที่สุด ด้วยประสบการณ์การ Implement ที่ผ่านมา
• อบรม (Training) ที่ศูนย์บริการตามสิทธิ์ที่ได้รับ
• ให้คำปรึกษาการใช้งานมาตรฐานที่ศูนย์บริการ
• อบรมหลักสูตรเฉพาะธุรกิจที่ศูนย์บริการ
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารที่ศูนย์บริการ
• อบรมครั้งละ 1 ท่านต่อหลักสูตร
• อบรม (Training) ที่บริษัทลูกค้า จำนวนครั้ง Onsite Service ตามสิทธิ์รุ่นที่ซื้อ
• มีพนักงานหลัก คอยติดตามงาน ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกต่างๆ
• อื่นๆ
- ครอบคลุมการได้รับข่าวสาร, เอกสาร, การจัดสัมมนาความรู้, การจัดอบรมพิเศษ, การโฆษณา Banner ตามสิทธิ์รุ่นที่ซื้อ
- ของขวัญของแจก และอื่นๆ (ถ้ามี)

การรับประกันด้านโปรแกรมในระยะเวลาสัญญาบำรุงรักษา

ขอบเขตการรับประกัน
• ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดตามคุณสมบัติมาตรฐานของโปรแกรม
• ครอบคลุมถึงการปรับรุ่นโปรแกรมฟรี โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ แต่ไม่รวมค่าสื่อบันทึกข้อมูลและค่าบริการจัดส่ง
• ครอบคลุมเฉพาะโปรแกรมที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้างข้อมูลตามรุ่นของโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน และการให้บริการ จะไม่ครอบคลุมถึง
• การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
• การแก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ หรือ ฐานข้อมูล หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
• ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ทำให้ใช้โปรแกรมไม่ได้
• การใช้โปรแกรมผิดจากวิธีปกติ หรือการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ผ่านขั้นตอนปกติโดยโปรแกรม
• การปรับรุ่นโปรแกรมผิดวิธี หรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
• ความต้องการใดๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมมาตรฐานและรายงานมาตรฐาน
• โปรแกรมเสริมที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมนั้น
• รายงานที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้รายงานนั้น