สัมมนาโปรแกรมระบบ ERS-Training & Welfare พร้อมแนะนำโปรแกรมเงินเดือน เวอร์ชั่น 7.0