บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบสวัสดิการพนักงาน (WF)

           WF : Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน เป็นระบบที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน

WF : Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน

เป็นระบบใหม่ที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


  • สามารถกำหนดสิทธิ์สวัสดิการที่ได้รับของพนักงาน คือ ครั้งต่อปี, บาทต่อปีและบาทต่อครั้ง
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขประเภทของสวัสดิการได้ถึง 10 ประเภท
  • ระบบสามารถป้องกันการคำนวณยอดเงินสวัสดิการที่เบิกเกินจากสิทธิ์ที่ได้รับ โดยถ้ามีการบันทึกเกิน
  • ระบบจะจ่ายตามสิทธิ์ที่พนักงานได้รับเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายเงินค่าสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน
  • ระบบสามารถเก็บประวัติการเบิกสวัสดิการในปีก่อนได้ เพื่อตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ย้อนหลังที่ใช้ไปในแต่ละปี
  • มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการที่พนักงานได้รับ, สวัสดิการที่ใช้ไปและสวัสดิการคงเหลือของพนักงาน เพื่อตรวจสอบได้ง่ายและสะดวก