บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME


           โปรแกรมงบการเงินเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์งบการเงิน ออกแบบงบการเงินตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ที่แบ่งแยกความสามารถ 3 ระดับคือระดับ Starter ,Advanced, Professional โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความสามารถระดับ Starter

คือ รองรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนแบบช่องเดียว สามารถเลือกใช้มาตรฐานที่โปรแกรมมีให้หรือออกแบบได้เอง พร้อมเลือกระดับความละเอียดมากหรือน้อยของงบได้

ความสามารถระดับ Advanced

คือ รองรับงบดุลและงบกำไรขาดทุน แบบช่องเดียว และหลายช่อง เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าหรืองบประมาณ เช่น

 • งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนก่อน
 • งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนก่อนพร้อมยอดสะสมทั้งปี
 • งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนนี้ของปีที่แล้ว
 • งบกำไรขาดทุนพร้อมยอดเปรียบเทียบและ%การเจริญเติบโต
 • งบกำไรขาดทุนแจงเดือน 12 เดือน
 • งบกำไรขาดทุนรายไตรมาสพร้อมเลือกการเปรียบเทียบไตรมาสที่ผ่านมา หรือไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
 • งบกำไรขาดทุนปีนี้เทียบกับปีก่อน
 • ฯลฯ
ความสามารถอื่นๆ

 • สามารถจัดทำงบประกอบงบการเงินได้
 • สามารถเลือกใช้มาตรฐานที่โปรแกรมมีให้หรือออกแบบได้เองพร้อมเลือกระดับความละเอียดมากหรือน้อยของงบได้
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ทั้งแยกโครงการ, แผนก หรือ สาขา
 • ไม่จำกัดงวดบัญชีที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น งบกำไรขาดทุนปีนี้เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี โดยแสดงทีละปี และหาผลการเจริญเติบโต 5 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น
 • เลือกเงื่อนไขในการกรองข้อมูลได้
ความสามารถระดับ Professional

คือ เสริมความสามารถด้วยการรองรับการจัดการข้อมูลเพื่อทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) เช่น บัญชีเสมือนเงินสด,เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน,เงินสดจากกิจกรรมลงทุน และเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตลอดจนรองรับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
           โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากร โดยการเตรียมข้อมูลจากโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP แฟ้มข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปยื่นภาษีแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลใหม่           ประโยชน์ที่ได้รับจากการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มความสะดวกรวดเร็วถูกต้องประหยัดพลังงานประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย จากการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา           ปัจจุบันพบว่าหลายกิจการมีการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมหลากหลายยี่ห้อในองค์กร อาจเนื่องจากความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะที่กิจการออกแบบเองตาม ความต้องการ หรือ คุณสมบัติเฉพาะงาน หรือต้องใช้ตามบริษัทแม่ หรือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์การผลิต หรือโปรแกรมที่เจ้าของแฟรนไชส์ใช้งานอยู่ เอกสารส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับงานซื้อ งานขาย และงานคลัง ซึ่งสุดท้ายเอกสารจากระบบเหล่านี้ต้องส่งไปยังงานบัญชีเพื่อลงรายการสมุดรายวัน เพื่อให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและปิดงบการเงิน ขั้นตอนดังกล่าวหากใช้โปรแกรมคนละยี่ห้อ จะมีปัญหาเกิดขึ้นคือพนักงานบัญชีต้องบันทึกเอกสารรายวันซ้ำอีกครั้ง ซึ่งเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เรื่องความผิดพลาดในการบันทึก และยังสูญเสียเวลาอันมีค่าอีกด้วย


           บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้ออกแบบโปรแกรม BUSINESS PLUS Text2JV ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม โดยนำเข้าข้อมูลของโปรแกรมยี่ห้ออื่นในรูป Text File มายังโปรแกรม Business Plus ERP ในรูปแบบเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV) โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนในการทำงาน

สรุปประโยชน์ที่ได้รับ


 • โปรแกรม BUSINESS PLUS Text2JV สามารถช่วยตอบโจทย์ปัญหา การทำงานสำหรับกิจการที่มีโปรแกรมหลายยี่ห้อ ให้สามารถส่งข้อมูล รายการรายวันมาบันทึกเป็นใบสำคัญทั่วไป (JV) ในโปรแกรม Business Plus ERP ส่วนงานบัญชีได้โดยอัตโนมัติ (Interface System)

 • ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลใหม่

 • เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน ลดความผิดพลาดจาก Human Error

 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลใหม่ และประหยัดเวลามากขึ้น

 • ช่วยให้สามารถทำงานต่อเนื่องในส่วนของ Business Plus ERP ได้ทันที ทันเวลา ทันเหตุการณ์

 • ช่วยงานสำนักงานบัญชีเพื่อทำให้รับข้อมูลเอกสารรายวันจากบริษัทที่รับทำได้โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ ทำให้การตรวจสอบเอกสารและ ปิดงบ ทำได้อย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลด Brochure

ระบบโปรแกรม Business Plus
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้า

 • เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องมีสต๊อคสินค้า
 • เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการซื้อขายเบิกจ่ายสินค้าที่อยู่ไกลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น มีหน่วยขายเป็นรถ หรือ มีสาขาจำนวนมาก เป็นต้น
 • เหมาะสำหรับธุรกิจฝากขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านทั่วไป
 • เพิ่มความสะดวกในการบันทึกเอกสารรับ-จ่ายสินค้าโดยใช้ Text file แทน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในการบันทึกเอกสาร ทั้งยังช่วยให้หมดปัญหาในเรื่องการรับ-จ่ายสินค้าผิดตัว
 • รับข้อมูลจากเครื่องนับสินค้ายี่ห้อใดก็ได้ โดยรับข้อมูลในรูปแบบ Text file หรือ CSV file


 • ง่ายและสะดวกโดยผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบไฟล์ในการรับส่งข้อมูลได้
 • เพิ่มความสะดวกโดยเลือกยุบรวมเอกสารจากเครื่องตรวจนับสินค้าหลายเครื่อง เช่น การตรวจนับหลาย ๆ เครื่องพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน เป็นต้น


 • ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ล่าช้าเมื่อพบรายการสินค้าที่มีปัญหา
 • สามารถเลือกเฉพาะรายการเพื่อรับข้อมูลจากเครื่องนับสินค้าได้
 • พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดในการรับข้อมูล เช่น ไม่พบรหัสสินค้า

ระบบเสริม
ระบบโปรแกรม Business Plus บนเครื่องนับสินค้า CPT-8000 • ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบันทึกการย้ายสินค้าระหว่างคลัง
 • โปรแกรมตรวจสอบราคา เมื่อพบสินค้าราคาไม่ถูกต้องสามารถเก็บเป็น Text File ได้เพื่อผู้รับผิดชอบดำเนินงานต่อไป