บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

ระบบ Business Plus Auto TM

ระบบเสริมช่วยงาน BUSINESS PLUS Time Attendance (TM) ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้แบบ Auto ลดขั้นตอนโดยยี่ห้อของเครื่องสแกนนิ้วมือที่รองรับกับการนำเข้าเวลาได้แบบ Auto เช่น

ชื่อรุ่น ประเภทข้อมูลที่นำเข้า
TAFF ข้อมูล Text File ซึ่งจะต้องมีตำแหน่งข้อมูลเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะต้องตรงกับที่โปรแกรมกำหนด โดยเครื่องบันทึกเวลารุ่นนี้สามารถตั้งค่าให้ตรงกับที่โปรแกรมต้องการได้
NAC เชื่อมข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของเครื่องบันทึกเวลา เพื่อส่งข้อมูลได้โดยตรงให้เข้ากับฐานข้อมูลโปรแกรมเงินเดือน
HIP
ZK Teco
WARP X
 1. กรณีที่ลูกค้าไม่มีเครื่องที่รองรับ Business Plus Auto TM ก็ยังมีวิธีการในการนำเข้าเวลาเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้ ดังนี้
  • ใช้วิธีการอ่าน Text File แบบอัตโนมัติ
  • ใช้วิธีการนำเข้าเวลาจาก Text File หรือ File Excel
 2. รองรับการนำเข้าเวลาแบบอัตโนมัติได้สูงสุด 14 ครั้ง/วัน
 3. รองรับฐานข้อมูลของเครื่องสแกนนิ้วมือ 2 ประเภท คือ ฐานข้อมูล Access และ ฐานข้อมูล MSSql
 4. รองรับฐานข้อมูลของโปรแกรมเงินเดือน BUSINESS PLUS HRM 2 ประเภท คือ ฐานข้อมูล Firebird และ ฐานข้อมูล MSSql
 5. รองรับจำนวนฐานของโปรแกรมเงินเดือนสูงสุด BUSINESS PLUS HRM 3 ฐาน ต่อ จำนวนฐานของเครื่องสแกนนิ้วมือสูงสุด 3 ฐาน

(หมายเหตุ: ไม่ต้องกังวลสำหรับกรณีมีเครื่องสแกนนิ้วมือหลายเครื่อง เพราะระบบจะมองจากจำนวนฐานข้อมูลตามลิขสิทธิ์ที่ซื้อเท่านั้นไม่ได้นับจากจำนวนเครื่อง)

แจ้งเวลาทำงานที่บันทึกผ่านเครื่องสแกนนิ้วมือผ่านทางมือถือโดยใช้งานร่วมกับ Bplus HRM Connect Appication (OPTION)

 1. การส่งข้อมูลให้กับพนักงาน : ระบบจะแจ้งข้อมูลบันทึกเวลาให้พนักงานเพื่อตรวจสอบผ่านทาง Bplus HRM Connect Appication (OPTION)โดยจะแจ้งรายละเอียดวันที่, เวลาที่พนักงานบันทึก พร้อมกับแจ้งจำนวนครั้งที่บันทึกให้ทราบด้วย
 2. การส่งข้อมูลให้กับหัวหน้างาน : ระบบจะส่งข้อมูลการมาทำงานต่างๆ ของพนักงานให้กับหัวหน้างานทราบ ตามบุคคลที่กำหนดในสายอนุมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบผ่านทาง Bplus HRM Connect Appication (OPTION)โดยจะแจ้งรายละเอียดวันที่, เวลาที่พนักงานบันทึก พร้อมกับแจ้งจำนวนครั้งที่บันทึกให้ทราบด้วย
 3. การแจ้งข้อความเตือนให้กับ Admin : กรณีที่พบว่ามีปัญหาเรื่องการส่งข้อความไม่ผ่าน ระบบจะแจ้งข้อมูลไปยัง Admin เพื่อให้ทราบว่ามีพนักงานคนไหนที่ส่งข้อความแจ้งทางมือถือไม่ผ่าน พร้อมกับแจ้งสาเหตุเบื้องต้นที่ส่งไม่ผ่าน เพื่อให้ Admin สามารถตรวจสอบได้ง่ายและสะดวกขึ้น

โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader

โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน จะใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, วัน เดือน ปี เกิด, วันออกบัตร และ วันบัตรหมดอายุ ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูล โดยมีหลักการทำงานง่ายๆ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเข้ากับอุปกรณ์ Smart Card Reader ข้อมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียดออกมา จากนั้นก็สามารถนำรายละเอียดข้อมูลเข้าโปรแกรม Business Plus HRM และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

Ex : Exchange Rate ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณเงินได้เป็นสกุลเงินอื่น

 • กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง

 • กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด
 • บันทึกข้อมูลทั้งหมดด้วยสกุลเงินบาท ระบบจะคำนวณให้เป็นสกุลตามแฟ้มประวัติทันที สะดวกและง่ายPC : Pettey Cash ระบบเบิกเงินสดย่อย

 • สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ, ในการเดินทางไปพบลูกค้าแต่ละครั้ง
 • สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ เพื่อการเบิกเงนสดย่อยได้ไม่จำกัด
 • ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจ่ายผ่านระบบ Business Plus HRM โดยไม่มีผลกับเงินได้หรือค่าจ้าง
 • สามารถกำหนดผู้อนุมัติจ่ายเงินสดย่อยแยกต่างจากผู้อนุมัติ HR ได้

 • เพิ่มความสะดวกเป็น Option ได้ด้วยการบันทึกขอ, การอนุมัติจ่าย, และการแจ้งเตือน โดยใช้ Bplus HRM Connect ผ่าน Smartphone ได้ทุกที่ทุกเวลา