บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

Business Plus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

คุณสมบัติทั่วไป

 • ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC กับระบบปฏิบัติการ (Operation System) ตั้งแต่ Windows 7 หรือสูงกว่า
 • ง่ายต่อการติดตั้ง (Install) ไม่จำกัดครั้ง หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าเครื่องเสีย สามารถติดตั้งได้เองอย่างง่าย ๆ
 • ใช้งานง่าย ขณะทำงานมี Help พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาทุกหน้าจอ พร้อมการแสดงสดให้เลือกชม (รูปแบบเหมือน วีดีโอการสอน)
 • เมื่อติดขัดปัญหาขณะทำงาน สามารถส่งหน้าจอ พร้อมข้อสอบถามมายังฝ่ายบริการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ได้ทันที หรือ LINE@
 • มีความรวดเร็วในการทำงานสูง
 • ให้ความถูกต้องแม้นยำ 100%
 • มีคุณสมบัติของ Windows อย่างแท้จริง มีฟังก์ชั่นช่วยการทำงานครบถ้วนเช่น คู่มือการใช้งาน (Electronic Manual)
 • มีระบบสำเนาและสำรองข้อมูลได้อย่างมั่นใจ
 • ระบบป้องการความปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานกับข้อมูลได้อย่างละเอียด
 • สามารถแก้ไขรหัสลับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละท่านได้เอง
 • รายงานต่างๆ แสดงผลได้ทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ์ธรรมดา หรือเลเซอร์
 • มีฟังก์ชั่นรับข้อมูล (Import) และส่งข้อมูล (Export) ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได้ เช่น Microsoft Exel เป็นต้น

PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • รองรับข้อมูลพนักงานไม่เกิน 50 คน (นับรวมพนักงานที่ลาออกด้วยเพราะสิ้นปียังคงต้องแสดงข้อมูล ภ.ง.ด.รวมพนักงานทั้งหมดที่ยังทำงานและลาออกแล้ว)
 • กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, ผลิต แผนก ได้ตาม Organization Chart
 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงานระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • กำหนดอัตราลดหย่อนและตารางภาษีได้เองและสามารถแก้ไขประมวลรัษฏากรได้เองกรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง
 • แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุดและสูงสุดได้เองตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
 • วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเอง หรือบริษัทออกให้
 • นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
 • สามารถจำกัดยอดเงินสะสม เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
 • กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
 • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไดและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
 • กำหนดงวดการจ่ายระหว่างพนักงานประจำและ รายวัน แยกวันต่างกันได้
 • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge , เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
 • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 2%, เหมา 3%, และเหมา 5%
 • กำหนดเงินเพิ่ม / เงินหักได้ไม่จำกัด เช่น ค่าล่วงเวลาแต่ละประเภท, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่ากะ, ค่าบริการ, การลาหยุดงานประเภทต่างๆ ฯลฯ และสามารถระบุข้อความที่ต้องการให้แสดงใน ภ.ง.ด. ได้เอง
 • วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามาถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง
 • คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน
  • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และสามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
  • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือ บุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภงด.3
  • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำหรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
  • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้
  • แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออก หรือลาพัก เป็นรูปสัญญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อม ๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตรเช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน ลาคลอด หรือ ลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel เข้าระบบได้ เช่น การบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • สามารถระบุเหตุผลการลาออกได้ และนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 ได้
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรวงเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร และรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปี
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไข และคำนวณใหม่หรือคำนวณย้อนได้
 • แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคน ให้อย่างละเอียด
 • จัดการเรื่องสื่อส่งประกันสังคม และสามารถเตรียมไฟล์ส่งประกันสังคมแยกสาขาได้
 • รองรับธนาคาร เพื่อเตรียมโอนเงินเดือนให้พนักงานได้หลายธนาคาร
 • จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและเตรียมดิสก์แยกสาขาที่พนักงานสังกัดได้ และรองรับกิจการที่มีการโอนเงินให้พนักงานในบริษัทไม่ตรงกัน เช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น

รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน

 • พิมพ์รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งกรมสรรพากร เช่น
  • ภ.ง.ด.1
  • ภ.ง.ด.1ก
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด.91)
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • พิมพ์รายงานการโอนเงินผ่านธนาคารและรายงานการจ่ายเงินสดและแนะนำและธนบัตร, ใบเซ็นรับเงินเดือน, สลิปจ่ายเงินเดือนแบบมีฟอร์ม และไม่มีฟอร์มหลายรูปแบบ
 • พิมพ์รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งสำนักงานประกันสังคม เช่น
  • รายงานแสดงการเงินส่งสมทบ สปส.1-10(ส่วนที่1), รายละเอียดการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)
  • แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
  • ทะเบียนประกันตน (สปส.6-07)
  • แบบแจ้งการรับผู้เข้าประกันตนเข้าทำงาน (สปส.6-08)
  • แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 • พิมพ์รายงานสำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเรียกตรวจสอบ
  • ทะเบียนลูกจ้าง
  • แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
 • พิมพ์รายงานต่างๆ ที่ใช้ภายในบริษัทได้มากมาย เช่น ทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ่าง, สรุปยอดเงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเข้าใหม่ / ลาออก เป็นต้น
 • หนังสือรับรองต่างๆ เช่นหนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟและเลือกรูปแบบกราฟได้เอง เช่น เปรียบเทียบการมาสาย / ขาดงาน จัดลำดับการมาสาย ลา หรือทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 • รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน
  • รายงานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลพนักงาน เช่น สรุปอายุงานและวันลา, รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟ
  • รายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนวันลาหยุด, รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือพิจารณาโบนัสให้กับพนักงานได้
  • ฯลฯ


ทุกงวดเงินเดือนและค่าแรง ชาว HR ยังพบเรื่องยุ่งเหล่านี้ไหม?


DEMO PR Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

Business Plus TM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

      เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสาย และค่าล่วงเวลาต่างๆ โดยเพียงแต่บันทึกข้อมูลจากบัตรลงเวลาทำงานของพนักงาน หรือโอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT, หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคนเพื่อใช้คำนวณเงินเดือน ใช้ได้กับทุกบริษัทไม่ว่าจะใช้เครื่องตอกบัตร, ใช้เครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือและไม่จำกัดยี่ห้อหรือรุ่น

 • รองรับพนักงานที่มีกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงาน ส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล, โรงงาน
 • บางกิจการจะมีการกำหนดตารางทำงานประจำสัปดาห์ หรือ ตารางทำงานสลับกะเช้า เป็นกะบ่าย ทุกครึ่งเดือน หรือทุกสัปดาห์ โปรแกรมสามารถรองรับลักษณะตารางการทำงานหมุนเวียนเช่นนี้ได้
 • กำหนดการหมุนเวียนของกะในตารางทำงานได้(การหมุนเวียนชั่วคราวสามามารถกำหนดช่วงเวลาได้) โดยขั้นตอนการทำงานที่สะดวกและเข้าใจง่าย
 • รองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะชั่วโมงงานสามารถกำหนดหักช่วงพักระหว่างงานได้หรือหักช่วงพักจากช่วงเวลาทำ OT ได้
 • กำหนดบทลงโทษกรณีไม่รูดบัตรเข้า-ออก หรือไม่รูดทั้งเข้า-ออก และในบางแผนกสามารถเลือก ที่จะไม่ลงโทษได้เพราะได้รับสิทธิ์ เป็นต้น
 • กำหนดกะโดยระบุค่าจ้างหรือผลตอบแทนได้หลายประเภท เช่น หนึ่งแรง, สองแรง, ครึ่งแรง, หนึ่งแรงครึ่ง, ไม่คิดค่าแรง เป็นต้น
 • กะทำงานที่ไม่คิดค่าแรงให้ เช่น กะวันหยุด กะทำงานล่วงเวลา ซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอน หรือช่วงเวลาที่จะให้ผลตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาแต่ละอัตราได้เอง
 • สร้างเงื่อนไขผูกความสัมพันธ์กับการกำหนดกะได้เช่น จะให้ค่าอาหารหรือค่ากะเมื่อมีการรูดบัตรครบตามข้อกำหนดบริษัท, เวลาเริ่มงาน 8.00 น.ถ้ารูดบัตรเข้าหลัง 8.15 น. จะคิดมาสาย ถ้ารูดบัตรช่วง 8.01 - 8.15 น. เก็บสถิติเท่านั้น ฯลฯ
 • สร้างกฎหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกะต่างๆได้เองและไม่จำกัด และกำหนดได้ว่าจะให้มีผล ต่อการคำนวณเงินเดือน หรือเพียงต้องการเก็บสถิติ เช่น OT 1 เท่า, OT 1.5 เท่า, OT 2 เท่า, OT 3 เท่า, ค่ากะ, ค่าอาหาร, หักมาสาย,หักขาดงาน, หักลากิจ, ลาป่วย เป็นต้น
 • กำหนดวันหยุดงานประจำปีบริษัทได้เองโดย โปรแกรมจะสร้างวันหยุดมาตรฐานให้ด้วย
 • ต้องใช้งานร่วมกับ BUSINESS PLUS PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

จุดเด่นของ Payroll & Time Attendance สำหรับกิจการโดยเฉพาะ เช่น

สำนักงานทั่วไป (กิจการที่มีตารางการทำงานคงที่)

 • ง่ายและสะดวก เพราะโปรแกรมได้ติดตั้งค่ามาตรฐานให้ เมื่อเริ่มใช้งานผู้ใช้จะมีค่ามาตรฐานของประมวลรัษฎากร, เงินเพิ่ม เงินหัก, ประกัน สังคม ตัวอย่างของกะแบบต่างๆ พร้อมขั้นตอนการคำนวณ เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคาร, กรมสรรพากร, ประกันสังคมหรือส่งแบบใช้สื่อ , สรุปใบจ่ายเงินเดือนพร้อมแนะนำการเตรียมธนบัตรขนาดต่างๆ (กรณีจ่ายด้วยเงินสด), สรุปรายงานสิ้นปีให้กรมสรรพากร,ประกันสังคม, พิมพ์รายงานต่างๆ โดยกำหนด ช่วงวันที่ได้ตามต้องการ
 • ลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการต่อเชื่อมกับระบบประมวลผลเวลาทำงานเพียงระบุพร้อมกับการสร้างแฟ้มประวัติพนักงานแต่ละรายจะสามารถเริ่มใช้ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงานพร้อม กับประมวลผลเวลาทำงานได้ทันที

โรงแรม

 • รองรับการจ่าย Service Charge ให้พนักงาน แยกจากเงินเดือนได้
 • รองรับกะทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ และการเปลี่ยนกะ, วันหยุดในสัปดาห์ที่ไม่คงที่
 • สามารถกำหนด ตารางทำงานล่วงหน้าตามช่วง เวลาที่ต้องการ เช่น ทุก 15 วัน หรือทุกเดือน เป็นต้น

โรงงาน

 • รองรับการทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ, การควบกะ, การเปลี่ยนกะของพนักงาน
 • มีขั้นตอนการคิดเงินเพิ่ม/เงินหักและค่าตอบแทนของพนักงานกะต่างๆ เช่น กะเช้า, กะบ่าย,กะดึก, กะวันหยุด เป็นมาตรฐานให้เลือกหลายรูปแบบ
 • รองรับการอนุมัติการทำค่าล่วงเวลาพนักงานได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และ ป้องกันการทุจริต
 • พิมพ์รายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของพนักงานได้ทุกช่วงเวลา
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลการบันทึกเวลา
  • รายงานผลการคำนวณเวลาทำงานและรายละเอียดขาด, ลา, มาสาย พร้อมเหตุผล
  • รายงานสรุปขาด ลา สาย กลับก่อนทำงานล่วงเวลา ตามพนักงาน/แผนกพร้อมกราฟ
  • รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
  • รายงานสรุปค่าล่วงเวลา
  • รายงานสรุปไม่รูดบัตรเข้า-ออก พร้อมเหตุผล
  • รายงานสรุปเหตุการณ์ต่างๆ จากการรูดบัตร
  • รายงาน 20 อันดับชั่วโมง, ล่วงเวลา, มาสาย, กลับก่อน, ลาป่วย เป็นต้น
  • ฯลฯ
 • สถิติการขาด ลา มาสายของแต่ละแผนก เพื่อการประมวลผลโดยรวมของบริษัท
 • รายงานสำหรับการพิจารณาอัตรากำลังคน


DEMO PR Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)Business Plus TM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

ทุกงวดเงินเดือนและค่าแรง ชาว HR ยังพบเรื่องยุ่งเหล่านี้ไหม?

Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)      

DEMO PR Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

Business Plus TM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME


PR: Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100%

 • สร้างรูปแบบผังองค์กรเป็นสาขา ฝ่าย แผนกย่อยต่างๆ และแบ่งตำแหน่งงานหรือระดับพนักงานได้
 • ครบถ้วนกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน, คำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินค้ำประกัน, เงินกู้ยืม, เงินผ่อน, ถูกต้องแม่นยำ 100%
 • รองรับประเภทพนักงานประจำ, รายวัน, รายชิ้น, แบบจ่ายทุกสิ้นเดือน, ทุกครืึ่งเดือน, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน, หรือจ่ายเฉพาะงวดพิเศษ
 • รองรับประเภทพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภท เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.3 หรือการคำนวณค่าแรงเป็น job cost
 • กำหนดประเภทเงินได้/เงินหักของบริษัทได้ไม่จำกัด และสามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการสร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อใช้งานได้
 • สะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำงวด และรายงานตรวจสอบ เช่น เงินได้, เงินหัก, ลาออก, ลาพัก, ปรับเงินเดือน
 • มีรายงานครบถ้วนที่เป็นประโยชน์ทั้งการส่งหน่วยราชการการ และการใช้งานในบริษัท เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด 91, 50ทวิ, สปส.1-10, 1-30, กท20ก, ทะเบียนลูกจ้าง, รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สลิปเงินเดือนหลายรูปแบบ, รายงานสรุปต่างๆ, หรือรูปแบบกราฟ
 • สามารถส่งแผ่นดิสก์โอนผ่านธนาคารและประกันสังคมได้, ส่งออกรายงานไปยังโปรแกรมอื่นได้
 • รองรับการโอนข้อมูลจากโปรแกรม Time Attendance ของ Business Plus หรือโปรแกรมยี่ห้อต่างๆ, ดึงข้อมูล Text File หรือ Excel เข้าระบบงานประจำวันได้

TM: Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรและเครื่องอ่านลายนิ้วมือได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออกพนักงานอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไข

 • รองรับข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรและเครื่องอ่านลายนิ้วมือได้ทุกยี่ห้อ โดยสามารถเลือกและกำหนดรูปแบบการติดต่อเครื่องรูดบัตรและเครื่องอ่านลายนิ้วมือแต่ละยี่ห้อได้ และได้มากกว่า 1 รุ่นต่อบริษัท
 • สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน
 • สามารถรองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะ ได้
 • กำหนดกะการทำงานได้ไม่จำกัด เช่น กะปกติ, กะวันหยุด, กะข้ามวัน, กะ 24 ชั่วโมง, กะวันหยุดที่มีค่าล่วงเวลา เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสูตรหรือเงื่อนไขความสัมพันธ์ในการคำนวณกะให้อัตโนมัติ และทำงานเงื่อนไขซับซ้อนได้
 • มีรายงานแสดงเวลาการทำงาน, รายงานผลการรูดบัตร, สรุปขาดลามาสาย และเหตุการณ์ต่างๆ จากการรูดบัตรครบถ้วน
 • สามารถโอนผลสรุปจำนวนวัน, ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไปยังโปรแกรม Business Plus HRM หรือโปรแกรมเงินเดือนยี่ห้อต่างๆ ได้ เพื่อนำไปคำนวณค่าแรง, เงินได้/เงินหัก

 

 

 

 

 

 

รายงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน

แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4) ทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก.) รายงานแสดงค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานตามแบบ กท.20ก.ตามพนักงาน รายงานแสดงค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานตามแบบ กท.20ก.แสดงตามงวด แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานตามแบบ กท.20ก ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) (Letter) แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09) แสดงเหตุผลการลาออก แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) รายงาน สปส.1-10-1 (กรณียื่นรวม) รายงานประกอบการส่งเงินประกันสังคมผ่าน Internet หนังสือรับรองการหักเงินสมทบทั้งปี

 

 

 

 

 


    


BUSINESS PLUS HRM (Version Thai/English/Chinese/Japanese/Lao)

           ສຸດຍອດ ລະບົບໂປລແກລມເງິນເດືອນສຳເລັດຮູບ ເງິນເດືອນ, ກຳນບ ລິຫຳນວຽກບຸກຄົນ, ແລະ ລະບົບປະມວນຜົນເວລຳເຮັດວຽກ

ຟັງຊັັ່ນກຳນທຳງຳນສຸດຍອດ ສົມບູນແບບ ຄອບຄຸມວຽກເງິນເດືອນ
ແລະມີຄວຳມສອດຄ້ອງ & ສະດວກສະບຳຍໃນທຸກຟັງຊັັ່ນກຳນທຳງຳນ…

PR : ລະບົບເງິນເດືອນ

PS : ລະບົບບໍລຶຫຳນວຽກບຸກຄົນ

AR : ລະບົບສິດວັນລຳ ແລະ ເບ້ຍຂະຫຍັນຂັັ້ນສູງ

TM : ລະບົບປະມວນຜົນເວລຳເຮັດວຽກ

DK : ລະບົບໂອນຂໍໍ້ມູນເຂົັ້ຳແຜ່ນດິດ

AS : ລະບົບກຳໜົດສິດກຳນໃຊ້ງຳນຂັັ້ນສູງ

JC : ລະບົບຕ້ນທຸນຄ່ຳແຮງພະນັກງຳນ

PF : ລະບົບກອງທຶນສຳຮອງລ້ຽງຊີບພິເສດ

LN : ລະບົບເງິນກຸູັ້ຊະນິດພິເສດ

WF : ລະບົບສະຫວັດດິກຳນພະນັກງຳນ

PR : ລະບົບເງິນເດືອນຄ່ຳແຮງພະນັກງຳນ (PAYROLL SYSTEM)

ສຸດຍອດລະບົບເງິນເດືອນ ຮັບປະກັນຄວຳມຖືກຕ້ອງ 100%

 • ກ ຳໜົດຮູບແບບອົງກອນ ເປັນສຳຂຳ ຫືພະແນກ ຫືພະແນກຍ່ອຍ ຫືລະດັບພະນັກງຳນໄດ້
 • ຈັດເກັບແຟ້ມປະວັດພະນັກງຳນພ້ອມຮູບຖ່ຳຍ ແລະແຟ້ມຂໍໍ້ມູນອົງກອນແລະອືຼິ່ນໆ
 • ກຳນຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ, ພຳສີ, ປະກັນສັງຄົມ, ເງິນກູ້ຍືມແລະກອງທຶນສຳຮອງລ້ຽງຊີບ ມີຄວຳມຖືກຕ້ອງ 100%/li>
 • ຮອງຮັບພະນັກງຳນປະເພດຕ່ຳງໆ ເຊັັ່ນ ພະນັກງຳນປະຈຳ, ພະນັກງຳນຊັັ່ວຄຳວ. ກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳແຮງເປັນລຳຍເດືອນ, ລຳຍອຳທິດ ຫືຈ່ຳຍຄ່ຳເວລຳພິເສດຕ່ຳງໆ
 • ຮອບຮັບພະນັກງຳນ ຫຶບຸກຄົນອືຼິ່ນໆ ໃຫ້ສຳມຳດຄິດໄລ່ພຳສີແບບເໝຳຈ່ຳຍ ເພືຼິ່ອນຳສົັ່ງ PND3 ຫືຄິດໄລ່ Jon Cost
 • ກຳໜົດເງິນເພີຼິ່ມ/ ເງິນຫັກໄດ້ບໍຈຳກັດ ແລະສຳມຳດຕັັ້ງຕ່ຳສູດ ຫືເງືຼິ່ອນໄຂຕ່ຳງໆ ທີຼິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກຳນຄິດໄລ່ພຳສີໄດ້.
 • ລວດໄວແລະງ່ຳຍໃນກຳນບັນທືກຂໍໍ້ມູນ. ຕິດຕຳມແລະລຳຍງຳນ ເຊັັ່ນ ເງິນເພີຼິ່ມ, ເງິນຫັກ ແລະ ຂໍໍ້ມູນກຳນລຳ ແລະລະບົບເງິນເດືອນ.
 • ລຳຍງຳນມີຂໍໍ້ມູນ ທີຼິ່ເປັນປະໂຫຍດ ທັງຕໍໍ່ຫົວໜ່ວຍລັດຖະບຳນແລະບໍລິສັດ ເຊັັ່ນ PND, PND1, PND91, 50bis ເປັນຕົັ້ນ.
 • ແຜ່ນດິດສຳມຳດສ່ງຜ່ຳນກຳນໂອນທຳງທະນຳຄຳນ ແລະປະກັນສັງຄົມ ແລະຍັງສຳມຳດ export ລຳຍງຳນໄປຍັງໂປລແກລມອືຼິ່ນໄດ້.
 • ຮອບຮັບກຳນໂອນຂໍໍ້ມູນຈຳກ Business Plus Program ໄປຍັງໂປລແກລມອືຼິ່ນ.
 • Import ແຟ້ມຂໍໍ້ມູນ ຫື excel ໄປຍັງລະບົບເງິນເດືອນລຳຍວັນ.

PS : ລະບົບບ ລິຫຳນວຽກບຸກຄົນ (PERSONNEL SYSTEM)

ຊ່ວຍເພີຼິ່ມປະສິດທິພຳບກຳນບໍລິຫຳນວຽກບຸກຄົນຢ່ຳງສົມບູນແບບ

 • ຈັດເກັບປະວັດເງິນເດືອນ ແລະ ກຳນປັບເລືຼິ່ອນຕຳແໜ່ງວຽກ ລວມທັງກຳນຍ້ຳຍພະແນກ ຫືສຳຂຳ ຈຳກລະບົບເງິນເດືອນໄດ້ໂດຍອັດໂນມັດ.
 • ຈັດເກັບປະວັດກຳນຝຶກອົບລົມພິເສດ ລວມທັງຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍທີຼິ່ເກີດຂຶັ້ນແຕ່ລະຄັັ້ງໄດ້ ແລະສຳມຳດບັນທຶກພ້ອມໆກັນໄດ້ຫ ຳຍພະນັກງຳນໃນແຕ່ລະຫ ັກສູດ
 • ບັນທຶກຜົນງຳນພິເສດ ລວມທັງຮຳງວັນ ແລະ ຄວຳມຜິດກັບບົດລົງໂທດໄດ້
 • ສຳມຳດເພີຼິ່ມເຕີມຫົວຂໍໍ້ ແລະ ລຳຍະລະອຽດທີຼິ່ຕ້ອງກຳນບັນທຶກຂອງພະນັກງຳນແຕ່ລະຄົນໄດ້ບໍໍ່ຈຳກັດ
 • ສຳມຳດເຮັດສ ຳເນົຳເອກະສຳນຂອງພະນັກງຳນ ເກັບໃນຮູບແບບເອກະສຳນອິເລັກທໍນິກ ເກັບໃນແຟ້ມພະນັກງຳນແຕ່ລະຄົນ ເພືຼິ່ອປະຫຍັດກຳນເກັບເອກະສຳນແລະຄົັ້ນຫຳໄດ້ສະດວກ.

DK : ລະບົບໂອນຂັ້ມູນເຂົັ້ຳແຜ່ນດິດ (DISK TRANSFER)

ສຳມຳດກຽມແຜ່ນດິດກຳນສົັ່ງ PND, PND1, PND91, PND3, 1, ແລະກອງທຶນສ ຳຮອງລ້ຽງຊີບ ຜ່ຳນອິນເຕີເນັດ ເພີຼິ່ມຄວຳມລວດໄວ ແລະມີຄວຳມຖືກຕ້ອງຫຳຍຂຶັ້ນ.

 • ສຳມຳດສົັ່ງລຳຍງຳນຍອດເງິນສະສົມເຂົັ້ຳກອງທຶນສຳຮອງສ້ຽງຊີບ (Provident Fund) ໄດ້ຫຳຍກວ່ຳ 1 ກອງທຶນ

TM : ລະບົບປະມວນຜົນເວລຳເຮັດວຽກ (TIME ATTENDANCE)

ອ່ຳນຂໍໍ້ມູນຈຳກເຄືຼິ່ອງອ່ຳນບັດແລະເຄືຼິ່ອງສະແກນລຳຍນິັ້ວມືໄດ້ທຸກຍີັ້ຫ້ອ ແລະສຳມຳດຈັດກຳນແລະຄວບຄຸມເວລຳເຂົັ້ຳ-ອອກຂອງພະນັກງຳນທຸກຄົນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

 • ຮອງຮັບຂໍໍ້ມູນຈຳກເຄືຼິ່ອງອ່ຳນບັດແລະເຄືຼິ່ອງສະແກນລຳຍນິັ້ວມືໄດ້ທຸກຍີັ້ຫ້ອ ໂດຍເລືອກແລະກຳໜົດຮູບແບບກຳນເຊືຼິ່ອມຕໍໍ່ຈຳກ EDC ໄດ້ຫຳຍກວ່ຳ 1 ເວີຊັັ່ນ.
 • ຮອງຮັບພະນັກງຳນທີຼິ່ມີກະເຮັດວຽກຄົງທີຼິ່ເຊັັ່ນ ພະນັກວຳນສ່ວນສຳນັກງຳນ ຫືພະນັກງຳນທີຼິ່ມີກຳນສະລັບກະ ເຊັັ່ນ ໂຮງໝໍ, ໂຮງງຳນ.
 • ສຳມຳດຄວບກະ/ ປ່ຽນກະ/ ສະລັບກະໄດ້ງ່ຳຍ
 • ກ ຳໜົດກະໄດ້ບໍໍ່ຈຳກັດ ເຊັັ່ນ ກະປົກກະຕິ/ ກະວັນຫຍຸດ/ ກະຂ້ຳມວັນ/ ກະ 24 ຊັັ່ວໂມງ ແລະກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳ (OT)
 • ກ ຳໜົດສູດແລະເງືຼິ່ອນໄຂກ່ຽວກັບກຳນຄິດໄລ່ກະໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ກຳນເຮັດວຽກໃນເງືຼິ່ອນໄຂທີຼິ່ຊັບຊ້ອນ.
 • ເຊັັ່ນ ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຈະຖືກແບ່ງຕຳມສະຖຳນທີຼິ່ເຮັດວຽກ ຫືພະແນກຕຳມບັນທຶກກຳນເຮັດທຸລະກຳທຳງບັນຊີ ໃນລະບົບບັນຊີ.
 • ສຳມຳດໂອນຜົນຂອງວັນ, ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ເວລຳເຮັດວຽກຂອງພະນັກງຳນໄປຍັງລະບົບ Business Plus Payroll ໄດ້ ຫືລະບົບເງິນເດືອນອືຼິ່ນ ເພືຼິ່ອຄິດໄລ່ຄ່ຳຈ້ຳງແລະລຳຍໄດ້ / ເງິນຫັກ.

RT : ລະບົບສິດທິວັນລຳ ແລະ ເບ້ຍຂະຫຍັນຂັັ້ນສູງ (ADVANCED RIGHTS)

ເປັນລະບົບທີຼິ່ອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ບໍລິສັດພ້ອມເງືຼິ່ອນໄຂທີຼິ່ລະອຽດ ເຊັັ່ນ ສຶດ ຫືກຳນລຳ ແລະກຳນມຳສຳຍຂອງພະນັກງຳນ

 • ກ ຳໜົດປະເພດສິດກຳນລຳຕ່ຳງໆໄດ້ຕຳມຕ ຳແໜ່ງວຽກ ແລະ ຕຳມອຳຍຸວຽກ, ແລະຕັັ້ງເງືຼິ່ອນໄຂຫັກເງິນ ເມືຼິ່ອເກີນສິດທີຼິ່ໄດ້ຮັບ ໄດ້ໂດຍອັດໂນມັດ.
 • ສຳມຳດກ ຳໜົດປະເພດອັດຕຳເບ້ຍຂະຫຍັນໄດ້ບໍໍ່ຈຳກັດ ແລະກຳໜົດເບ້ຍຂະຫຍັນຕຳມຕຳແໜ່ງວຽກແລະອຳຍຸວຽກໄດ້
 • ຄິດໄລ່ກຳນຈ່ຳຍເບ້ຍຂະຫຍັນແບບອັດໂນມັດ ແລະສຳມຳດກຳໜົດອັດຕຳເບ້ຍຂະຫຍັນໄດ້ແບບອັດຕຳຄົງທີຼິ່ ແລະ ແບບກ້ຳວໜ້k
 • ສຳມຳດເອິັ້ນເບິຼິ່ງຍອດຄົງເຫືອ ຫືຍອດໃຊ້ສິດກຳນລຳໃນແຕ່ລະພະນັກວຽກໄດ້
 • ມີລຳຍວຽກສິດກຳນລຳ / ຄວຳມຂະຫຍັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ວິເຄຳະລຳຍງຳນ ເພືຼິ່ອປະເມີນຜົນງຳນຂອງພະນັກວຽກ
 • ກ ຳໜົດສູດ ຫ ືເງືຼິ່ອນໄຂກຳນຂຳດ ຫື ອືຼິ່ນໆທີຼິ່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ເບ້ຍຂະຫຍັນ

AS : ລະບົບກຳໜົດສິດທິກຳນໃຊ້ວຽກຂັັ້ນສູງ (ADVANCED SECURITY CONTROL)

ກຳໜົດຄວຳມສຳຄັນໃນກຳນເຂົັ້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນຂອງພະນັກງຳນ

 • ກຳໜົດລະດັບສິດກຳນເຂົັ້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ເຂົັ້ຳເບິຼິ່ງບົດລຳຍງຳນ ຕຳມຕຳແໜ່ງວຽກແລະຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ເຊັັ່ນ: ບົດລຳຍງຳນຂໍໍ້ມູນພະນັກງຳນ ສະເພຳະສ່ວນຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງຳນ.
 • ສຳມຳດກຳໜົດສິດໃນກຳນເອິັ້ນເບິຼິ່ງເງິນເດືອນ, ຂໍໍ້ມູນພະນັກງຳນ, ຫື ແຍກປະເພດພະນັກງຳນໄດ້

JC : ລະບົບຕົັ້ນທຶນຄ່ຳແຮງພະນັກງຳນ (JOB COST SYSTEM)

ລະບົບຕົັ້ນທຶນຄ່ຳແຮງພະນັກງຳນແມ່ນລະບົບສຳລັບຊ່ວຍງຳນຝ່ຳຍບຸກຄົນໃນດ້ຳນກຳນເຮັດເງິນເດືອນ ແຍກບັນຊີຕົັ້ນທຶນ ແລະກຳນຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ແບບແຍກ Job Cost ຊຶຼິ່ງເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ບໍລິຫຳນໃນກຳນພິຈຳລະນຳເຖິງຕົັ້ນທຶນຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ ເພືຼິ່ອແຍກຕົັ້ນທຶນຄ່ຳແຮງແຕ່ລະປະເພດ ວ່ຳເປັນຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ ໂດຍກົງແລະໂດຍອ້ອມຂອງແຕ່ລະພືັ້ນທີຼິ່ວຽກ ຫື ຫົວໜ່ວຍວຽກຕ່ຳງໆ ເພືຼິ່ອລົດຂັັ້ນຕອນກຳນເຮັດວຽກຂອງຝ່ຳຍບຸກຄົນ.

 • ກ ຳໜົດໄດ້ວ່ຳສຳມຳດຈ່ຳຍຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃຫ້ພະນັກງຳນຄົນໃດ ໄດ້ໂດຍກົງ ຫື ໂດຍອ້ອມແດ່ ໂດຍສຳມຳດເບິຼິ່ງແລະຄັດລອກເປັນບົດລຳຍງຳນໄດ້
 • ສຳມຳດກຳໜົດຫົວໜ່ວຍວຽກໃຫ້ກັບພະນັກງຳນ ເພືຼິ່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງຳນ ສຳມຳດວິເຄຳະຕົັ້ນທຶນຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍທີຼິ່ເກີດຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະສຳຂຳ, ພະແນກ, ຫົວໜ່ວຍວຽກ ແລະ ພືັ້ນທີຼິ່ວຽກໄດ້
 • ສຳມຳດບັນທຶກຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍທີຼິ່ເກີດຂຶັ້ນໃນກຳນບັນທຶກເງິນເພີຼິ່ມເງິນຫັກ ແຍກຕຳມຫົວໜ່ວຍວຽກ ແລະ ພືັ້ນທີຼິ່ວຽກໄດ້
 • ສຳມຳດນຳເຂົັ້ຳຂໍໍ້ມູນເວລຳເຮັດວຽກ, ກະເຮັດວຽກ, ລະຫັດສຳຂຳ, ລະຫັດພະແນກ, ລະຫັດຫົວໜ່ວຍວຽກແລະພືັ້ນທີຼິ່ວຽກຂອງພະນັກວຽກ ຈຳກ Text File ໄດ້ ເພືຼິ່ອນຳມຳຄິດໄລ່ ແຍກຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນໂປລແກລມໃຫ້ອັດໂນມັດ
 • ສຳມຳດໂອນຜົນກຳນຄິດໄລ່ ໄປລະບົບເງິນເດືອນສຳເລັດຮູບໄດ້ ໂດຍແຍກຕົັ້ນທຶນຫົວໜ່ວຍວຽກໄປຍັງລະບົບບັນຊີໄດ້ໂດຍອັດໂນມັດ ໂດຍທີຼິ່ບໍໍ່ຕ້ອງບັນທຶກຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ
 • ມີລຳຍງຳນທີຼິ່ສຳມຳດກວດສອບຍອດເງິນຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍທີຼິ່ເກີດຂຶັ້ນ ແບ່ງຕຳມສຳຂຳ, ພະແນກ, ຫົວໜ່ວຍວຽກແລະພືັ້ນທີຼິ່ວຽກໄດ້ງ່ຳຍ.

PF : ລະບົບກອງທຶນສ ຳຮອງລ້ຽງຊີບພິເສດ (PROVIDENT FUND EXTRA SYSTEM)

ລະບົບກອງທຶນສຳຮອງລ້ຽງຊີບພິເສດ ແມ່ນລະບົບເສີມທີຼິ່ອອກແບບມຳຮອງຮັບນະໂຍບຳຍຂອງກອງທຶນສຳຮອງລ້ຽງຊີບ ໃຫ້ພະນັກງຳນສຳມຳດສະສົມກອງທຶນໄດ້ຫຳຍກວ່ຳ 1 ກອງທຶນ ເພືຼິ່ອເພີຼິ່ມຄວຳມສະດວກໃນກຳນຄິດໄລ່ຍອດເງິນສະສົມ ຫ ື ສົມທົບກອງທຶນສ ຳຮອງລ້ຽງຊີບກອງທີຼິ່ 1 ແລະກອງທີຼິ່ 2 ຊຶຼິ່ງສຳມຳດກຳໜົດກອງທຶນຍ່ອຍໃຫ້ກັບພະນັກງຳນທີປະຕິບັດຕຳມນະໂຍບຳຍບໍລິສັດ.

 • ສຳມຳດຕັັ້ງຄ່ຳກອງທຶນສຳຮອງລ້ຽງຊີບກອງທຶນທີຼິ່ 1 ແລະສຳຮອງລ້ຽງຊີບກອງທຶນທີຼິ່ 2 ຕ່ຳງທະນຳຄຳນກັນໄດ້
 • ສຳມຳດກຳໜົດອັດຕຳກຳນຫັກກອງທຶນສ ຳຮອງລ້ຽງຊີບຕ່ຳງກັນໄດ້ທັງ 2 ກອງທຶນ
 • ທັງສ່ວນພະນັກງຳນສະສົມແລະບໍລິສັດສົມທົບ
 • ສຳມຳດເຮັດກຳນກຽມດິດນຳສົັ່ງກອງທຶນສຳຮອງລ້ຽງຊີບໂດຍເລືອກໄດ້ວ່ຳຈະນຳສົັ່ງກອງທຶນທີຼິ່ 1 ຫະລືກອງທຶນທີຼິ່ 2 ຊຶຼິ່ງງ່ຳຍແລະສະດວກ
 • ສຳມຳດກຳໜົດລະຫັດກອງທຶນຍ່ອຍ, ກຳໜົດອັດຕຳທີຼິ່ພະນັກງຳນສະສົມ ແລະກຳໜົດອັດຕຳທີຼິ່ບໍລິສັດສົມທົບ ໃສ່ແຕ່ລະກອງທຶນຍ່ອຍ ໄດ້ງ່ຳຍແລະສະດວກ
 • ມີລຳຍງຳນທີຼິ່ສຳມຳດກວດສອບຍອດເງິນຫັກກອງທຶນສຳຮອງລ້ຽງຊີບທັງກອງທຶນທີຼິ່ 1 ແລະກອງທຶນທີຼິ່ 2

LN : ລະບົບເງິນກູ້ຊະນິດພິເສດ (LOAN SYSTEM)

ລະບົບນີັ້ອອກແບບມຳເພືຼິ່ອເພີຼິ່ມຄວຳມສະດວກໃນກຳນຄິດໄລ່ເງິນກູ້ຊະນິດພິເສດ ໂດຍລະບົບຊ່ວຍຄິດໄລ່ກຳນຫັກເງິນກູ້ໃຫ້ກັບພະນັກງຳນໃນແຕ່ລະເດືອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ພ້ອມທັງສ່ວນດອກເບ້ຍເງິີນກູ້ທັງແບບອັດຕຳດອກເບ້ຍຄົງທີຼິ່ ຫື ດອກເບ້ຍຊະນິດລົດຕົັ້ນລົດດອກ ແລະເພີຼິ່ມປະເພດຂອງເງິນກູ້ຂຶັ້ນມຳອີກ 3 ປະເພດ ໄດ້ແກ່ ລະບົບບັນມຳດຕະຖຳນໃນຊ່ອງຫວ່ຳງຂອງກຳນກູ້ຍືມ, ຄ່ຳທຳນຽມເງິນກູ້, ແລະຜົນປະໂຍດອືຼິ່ນໆ ໂດຍແບ່ງແຕ່ລະປະເພດຢ່ຳງຊັດເຈນ ເພືຼິ່ອໃຫ້ໃຊ້ວຽກໄດ້ງ່ຳຍແລະສະດວກຫຳຍຂຶັ້ນ ໂດຍມີລຳຍລະອຽດດັງນີັ້

 • ສຳມຳດເລືອກວິທີກຳນຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍແບບອັດຕຳຄົງທີຼິ່ ແລະ ດໄລ່ດອກເບ້ຍແບບລົດຕົັ້ນລົດດອກໃຫ້ກັບພະນັກງຳນໄດ້
 • ສຳມຳດກຳໜົດອັດຕຳດອກເບ້ຍຕໍໍ່ປີ, ງວດຊ ຳລະຕໍໍ່ປີ ເພືຼິ່ອໃຫ້ໂປລແກລມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທີຼິ່ຕ້ອງຊຳລະໃນແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ກັບພະນັກງຳນໄດ້
 • ເມືຼິ່ອຊຳລະຄົບແລ້ວ ທັງເງິນຕົັ້ນແລະດອກເບ້ຍ ໂປລແກລມຈະຫຍຸດຫັກເງິນພະນັກງຳນໂດຍອັດໂນມັດ
 • ມີບົດລຳຍງຳນທີຼິ່ສຳມຳດກວດສອບຍອດເງິນຕົັ້ນ, ດອກເບ້ຍ, ຍອດເງິນຊຳລະແລ້ວ ແລະຍອດເງິນຄົງເຫືອ ເພືຼິ່ອກວດສອບໄດ້

WF : ລະບົບສະຫວັດດິກຳນພະນັກງຳນ (WELFARE SYSTEM)

ລະບົບນີັ້ຈະຊ່ວຍເພີຼິ່ມກຳນດຳເນີນວຽກໃນກຳນກວດສອບສະຫວັດດິກຳນພະນັກງຳນ ກຳນມີສິດຂອງພະນັກງຳນ ຊຶຼິ່ງງ່ຳຍສຳລັບຝ່ຳຍບຸກຄົນແລະພະນັກງຳນ ລວມທັງຍັງປ້ອງກັນບໍໍ່ໃຫ້ມີກຳນຈ່ຳຍເງິນສະຫວັດດິກຳນເກີນໃຫ້ກັບພະນັກງຳນນຳ ໂດຍມີລຳຍລະອຽດ ດັງນີັ້

 • ສຳມຳດກຳໜົດສິດສະຫວັດດິກຳນທີຼິ່ໄດ້ຮັບຂອງພະນັກງຳນ ຄື ຄັັ້ງຕໍໍ່ປີ, ບຳດຕໍໍ່ປີ ແລະບຳດຕໍໍ່ຄັັ້ງ
 • ສຳມຳດກຳໜົດເງືຼິ່ອນໄຂປະເພດຂອງສະຫວັດດິກຳນໄດ້ເຖິງ 10 ປະເພດ
 • ລະບົບສຳມຳດປ້ອງກັນກຳນຄິດໄລ່ຍອດເງິນສະຫວັດດິກຳນທີຼິ່ເບີກເກີນຈຳກສິດທີຼິ່ໄດ້ຮັບຫຳກມີກໍລະນີຜິດພຳດ ເນືຼິ່ອງຈຳກມີກຳນຈ່ຳຍໃຫ້ພະນັກງຳນເກີນ ລະບົບຈະປ້ອງກັນບໍໍ່ໃຫ້ມີກຳນຈ່ຳຍເງິນສະຫວັດດິກຳນເກີນໃຫ້ກັບພະນັກງຳນ
 • ລະບົບສຳມຳດເກັບປະວັດກຳນເບີກສະຫວັດດິກຳນໃນປີກ່ອນໄດ້ ເພືຼິ່ອກວດສອບຍອດເງິນສະຫວັດດິກຳນຍ້ອນຫລັງທີຼິ່ໃຊ້ໄປໃນແຕ່ລະປີ
 • ມີບົດລຳຍງຳນທີຼິ່ສຳມຳດກວດສອບຍອດເງິນສະຫວັດດິກຳນທີຼິ່ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບ, ສະຫວັດດິກຳນທີຼິ່ໃຊ້ໄປ ແລະສະຫວັດດິກຳນຄົງເຫ ືອຂອງພະນັກງຳນ ເພືຼິ່ອກວດສອບໄດ້ງ່ຳຍແລະສະດວກ

ລະບົບເສີມຜ່ຳນເວັບ : ລະບົບເວັບໄຊແຮງງຳນສຳພັນ

ERS-Leave : ກຳນຂໍລຳ ແລະ OT ຜ່ຳນເວັບ

ERS-Training : ຫັກສູກຳນພັດທະນຳຝຶກອົບລົມຜ່ຳນເວັບ

ERS-Welfare : ກຳນຄຸ້ມຄອງສະຫວັດດິກຳນ ແລະກຳນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງຳນຜ່ຳນເວັບ

e-Payslip : ລະບົບສົັ່ງໃບຈ່ຳຍເງິນເດືອນ ເອກະສຳນຕ່ຳງໆ ຜ່ຳນອີເມລ 

 

เนื้อหาอื่นๆ...