บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

ราคา HRM
1. ราคาสำหรับการใช้บริการพื้นที่เบื้องต้น เพื่อใช้งานร่วมกับ BUSINESS PLUS HRM
(ราคาโปรโมชั่น ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)

1.1. ราคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ตามจำนวน User ผู้ใช้งาน (Ram 2GB HDD 5 GB)

ค่าบริการบน Cloud รุ่นระบบ StandAlone
ค่าบริการบน Cloud ระบบ LAN
1 User ต่อเดือน
1 User ต่อ 4 เดือน
3 User ต่อเดือน
1 User ต่อ 4 เดือน
500
2,000
1,500
6,000

*ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 5 GB ต่อ 1 บริษัท(ฐานข้อมูล)


1.2. ราคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud แบบเหมาไม่เกิน 15 User (Ram 2GB HDD 50 GB)

ค่าบริการบน Cloud รุ่นระบบ StandAlone
ค่าบริการบน Cloud ระบบ LAN
ต่อเดือน
ต่อ 4 เดือน
ต่อเดือน
ต่อ 4 เดือน
3,500
14,000
3,500
14,000

***หากท่านส่วนใจโปรแกรมในแบบ เช่า พร้อม บริการพื้นที่ on Cloud สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย***

หมายเหตุ
 1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อการใช้งาน 1 ฐานข้อมูล
 3. การสั่งซื้อบริการพื้นที่ต้องสั่งซื้อขั้นต่ำที่ครั้งละ 4 เดือน
 4. สิทธิการใช้งานโปรแกรม BUSINESS PLUSตามสิขสิทธิ์โปรแกรมที่ท่านสั่งซื้อ
 5. การบริการ ตามสิขสิทธิ์โปรแกรมที่ท่านสั่งซื้อโปรแกรม BUSINESS PLUS
 6. การต่ออายุการบริการต้องต่อหมดอายุการบริการพื้นที่อย่างน้อย 1 เดือน

รายละเอียด Spec ระบบ Cloud
 1. 1vCPU,RAM 2 ,GB HDD 5 GB, OS Windows 2012R2
 2. Backup Snapshot 4 Copies (Storage) and Snap Mirror Oversite 7 Copies
 3. Demestic Bandwidth :100 Mbps (Monitoring & scale capacity)
 4. International Bandwidth : 40 Gbps (Monitoring & scale capacity)
 5. Security Firewall Protection Infrastructure
 6. Service Level Agreement (SLA) 99.90%
 7. Free Anti-Virus
 8. Disk Space SATA 1 GB 10 BAHT/MONTH (Additional)


 

ราคา ERP
1. ราคาสำหรับการใช้บริการพื้นที่เบื้องต้น เพื่อใช้งานร่วมกับ BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP
(ราคาโปรโมชั่น ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)

1.1. ราคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ตามจำนวน User ผู้ใช้งาน (Ram 2GB HDD 5 GB)

ค่าบริการบน Cloud รุ่นระบบ StandAlone
ค่าบริการบน Cloud รุ่นระบบ LAN ใช้งาน 2-5 User
1 User ต่อเดือน
1 User ต่อ 4 เดือน
5 User ต่อเดือน
1 User ต่อ 4 เดือน
500
2,000
2,500
10,000

*ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 5 GB ต่อ 1 บริษัท(ฐานข้อมูล)

 

1.2. ราคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud แบบเหมาไม่เกิน 15 User (Ram 2GB HDD 50 GB)

ค่าบริการบน Cloud รุ่นระบบ StandAlone
ค่าบริการบน Cloud รุ่นระบบ LAN ใช้งาน 2-5 User
ต่อเดือน
ต่อ 4 เดือน
ต่อเดือน
ต่อ 4 เดือน
3,500
14,000
3,500
14,000


***หากท่านส่วนใจโปรแกรมในแบบ เช่า พร้อม บริการพื้นที่ on Cloud สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย***

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อการใช้งาน 1 ฐานข้อมูล
 3. การสั่งซื้อบริการพื้นที่ต้องสั่งซื้อขั้นต่ำที่ครั้งละ 4 เดือน
 4. สิทธิการใช้งานโปรแกรม BUSINESS PLUS ตามสิขสิทธิ์โปรแกรมที่ท่านสั่งซื้อ
 5. การบริการ ตามสิขสิทธิ์โปรแกรมที่ท่านสั่งซื้อโปรแกรม BUSINESS PLUS
 6. การต่ออายุการบริการต้องต่อหมดอายุการบริการพื้นที่อย่างน้อย 1 เดือน


รายละเอียด Spec ระบบ Cloud

 1. 1vCPU,RAM 2 ,GB HDD 5 GB, OS Windows 2012R2
 2. Backup Snapshot 4 Copies (Storage) and Snap Mirror Oversite 7 Copies
 3. Demestic Bandwidth :100 Mbps (Monitoring & scale capacity)
 4. International Bandwidth : 40 Gbps (Monitoring & scale capacity)
 5. Security Firewall Protection Infrastructure
 6. Service Level Agreement (SLA) 99.90%
 7. Free Anti-Virus
 8. Disk Space SATA 1 GB 10 BAHT/MONTH (Additional)

 

การชำระ


การชำระงวดแรก และ การต่ออายุบริการงวดถัดไป

   1. การชำระค่าบริการ Cloud ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการ 4 งวดแรก ก่อนใช้บริการโปรแกรม
   2. จ่ายค่าบริการพื้นที่ Cloud ก่อนครบกำหนด 1 เดือน และต่อเอกสารใช้บริการทุกๆ 4 เดือน โดยขอสงวนสิทธิการใช้บริการพื้นที่กรณีไม่ชำระก่อนครบกำหนด
   3. การต่อเอกสารใช้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือน
   4. กรณีที่ไม่มีการแจ้งต่อเอกสารใช้บริการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการใช้งาน
   5. กรณีที่ต้องการเพิ่ม User ผู้ใช้งาน หรือ เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล จะต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ

รายละเอียดการชำระ
1. ชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด(ไม่รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
เลขที่ 0105543096568 สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

      1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 211-0-501950
      1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 094-2-155050
      1.3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 753-2-10968-4

2. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน นับจากได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


 

เงื่อนไข
เงื่อนไขการบริการ กรณีใช้บริการพื้นที่ On Cloud ร่วมกับโปรแกรม BUSINESS PLUS
   ตามที่ท่านมีความประสงค์จะใช้บริการพื้นที่สำหรับวางฐานข้อมูลที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมของ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด โดยทางบริษัทฯ ขอแจ้งเงื่อนไขการบริการและรายละเอียดของการใช้บริการพื้นที่สำหรับวางฐานข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดพื้นที่สำหรับการใช้บริการระบบ Cloud
   1.1 ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 5 GB ต่อ 1 บริษัท
   1.2 กรณีซื้อ User เพิ่มระหว่างเดือน จะเฉลี่ยตามจำนวนวันที่ซื้อจนครบตามจำนวนที่กำหนด

2. เงื่อนไขการชำระเงินและรายละเอียดต่อเอกสารการใช้บริการ
   2.1 ใช้บริการพื้นที่ขั้นต่ำครั้งละ 4 เดือน ขึ้นไป
   2.2 ในการชำระค่าบริการ Cloud ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการ 4 งวดแรก ก่อนติดตั้งโปรแกรม
   2.3 การต่อเอกสารใช้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือน
   2.4 กรณีที่ไม่มีการแจ้งต่อเอกสารใช้บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการใช้งาน
   2.5 กรณีที่ต้องการเพิ่ม User ผู้ใช้งาน หรือ เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล จะต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
   3.1 ไม่ได้รับผิดชอบในกรณีข้อมูลสูญหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีที่เครื่องติดไวรัสคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่สมบูรณ์ หรือระบบปฏิบัติการวินโดว์ที่ติดตั้งไว้ทำงานไม่ปกติ เพราะฉะนั้นลูกค้ายังต้องตรวจสอบและติดตั้งระบบป้องกันเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟดับ(UPS)
   3.2 บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดยเด็ดขาด


 

เนื้อหาอื่นๆ...