บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

บทสัมภาษณ์ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ

         บทสัมภาษณ์คุณแสงมณี หมื่นใจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL

บทสัมภาษณ์  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์คุณวิวัฒน์ รัตนอุบล ตำแหน่ง Human Resource Manger และ คุณรัตนาภรณ์ รำแพน ตำแหน่ง Senior Human Resource Officer
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL

บทสัมภาษณ์  บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์คุณจุฑามาศ บุญลิน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณลาภลอย น้อยประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM

บทสัมภาษณ์  บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณไชยยา กลิ่นกุหลาบ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล และ คุณณัฏฐ์สดากรณ์ สอาดศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM

บทสัมภาษณ์  บริษัท คงธนาเซอร์วิส จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณหนึ่ง เติบศิริ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คุณภัทร์นรินทร์ ภาธรไกวัล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท คงธนาเซอร์วิส จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM