บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

วิธีการชื่นชมพนักงาน (Recognition) ควบคู่ไปกับใช้ OKRs)


วิธีการชื่นชมพนักงาน (Recognition) ควบคู่ไปกับใช้ OKRs)


 • จัดตั้งให้มีโครงการชื่นชม ยอมรับระหว่างพนักงานกับพนักงาน
 • กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน กล่าวคือ กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเราจะมีการชื่นชม พนักงานจากการปฏิบัติอย่างไร และผลลัพธ์อย่างไรเช่น พนักงานที่สามารถทําโครงการ พิเศษได้สําเร็จ หรือการทํางานบรรลุตามเป้าหมายบริษัท สนับสนุนให้เป็นค่านิยม องค์การ เป็นต้น
 • แบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจ เช่น การจัดทํา Blog ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันเรื่องราวที่ทําแล้วประสบความสําเร็จให้พนักงานอื่นๆในบริษัทได้รับรู้ร่วมกัน
 • สนับสนุนให้เรื่องการชื่มชมกันและกัน สามารถทําได้บ่อยและทุกคนสามารถได้รับคําชื่นชมนั้นได้ จากการทํางานที่ประสบความสําเร็จเล็กๆ น้อยๆ ผูกรวมเรื่องของ recognition กับเป้าหมาย และกลยุทธ์บริษัท


ที่มา : Think People Consulting

5 ปัจจัยในการเก็บรักษา Talent ในยุคนี้


5 ปัจจัยในการเก็บรักษา Talent ในยุคนี้


Pay Fairly เรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จะต้องเป็นธรรมบนพื้นฐานของผลงานที่พนักงานทํา ประสบการณ์และทักษะในการทํางาน ก็คือถ้าพนักงานคนไหนที่สามารถ ทํางานสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ และมีความรู้ทักษะที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือน ก็ให้จ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างออกไป เพื่อให้คนกลุ่มนี้อยู่ทํางานกับองค์กรต่อไป
Flexibility ความยืดหยุ่นในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาในการ ทํางาน ระเบียบข้อบังคับที่ไม่ยุ่งยาก ต้องการให้ทุกอย่างมีความยืดหยุ่นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของวัน เวลาในการทํางาน การแต่งกาย วิธีการทํางาน สถานที่ทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ ต้องยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการได้เป็นอย่างดี
Respect คนเก่งทุกคนต้องการที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นในองค์กรโดยเฉพาะจากนายของตนเอง ดังนั้น ถ้าเราต้องการเก็บรักษาคนเก่งไว้ให้ได้ แปลว่า เราต้องให้ความรู้ และสนับสนุนให้ผู้จัดการทุกระดับขององค์กรเป็นคนที่สามารถที่จะให้การยอมรับในฝีมือ ของลูกน้องตนเองได้
Offer Interesting Work งานที่ท้าทาย คนเก่งจะไม่ชอบที่จะทํางานเดิมๆ ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ แต่ชอบที่จะได้รับงานที่ท้าทายและน่าสนใจ ดังนั้น การที่หัวหน้ามอบหมายงานที่ท้าทายให้ หรือมีการหมุนเวียนงาน โยกย้ายงานบ้าง ก็จะทําให้คนเก่งรู้สึกดี เพราะเขาจะรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ลอดเวลา
Inspire Autonomy การให้อิสระในการทํางาน คนเก่งๆ ย่อมมีวิธีการในการทํางานของตนเอง รู้จักที่จะคิดและหาทางที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้ ด้วยตนเอง ดังนั้นองค์กรจึงควรที่จะให้โอกาสแก่คนกลุ่มนี้ในการคิดสร้างสรรค์วิธีการทํางาน ของตนเอง ไม่ควรจะบอกและสั่งให้ทําทุกอย่างตามวิธีการเดิมๆ


ที่มา : Think People Consulting

ข้อสังเกตว่าพนักงานจะลาออกจากงาน ทําไม Talent ถึงพากันลาออก ???


ข้อสังเกตว่าพนักงานจะลาออกจากงาน ทําไม Talent ถึงพากันลาออก ???


 • สัมพันธภาพกับผู้จัดการ ไม่สนับสนุนและไม่สนใจ ทั้งในเรื่องงานและการเติบโตในอาชีพ
 • งานไม่มีความท้าทาย และน่าเบื่อ
 • ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน /วัฒนธรรมองค์กร ไม่ตรงกัน ค่านิยมที่แตกต่างกัน
 • ขาดโอกาสในการใช้ทักษะที่พนักงาน และไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
 • รู้สึกว่างานของตนเองที่ทําไม่มีความสําคัญกับบริษัท
 • อิสระในการทํางานไม่มี หรือมีต่ำ
 • ไม่ได้รับการยอมรับในการทํางาน
 • เงินเดือนไม่เหมาะสม เมื่อพนักงานเทียบภาระงานที่ตนทํากับสิ่งที่ตนได้รับ


ที่มา : Think People Consulting

สาเหตุ 5 ประการที่ทําให้คนเก่งๆ ขอลาออกจากองค์กร


สาเหตุ 5 ประการที่ทําให้คนเก่งๆ ขอลาออกจากองค์กร


1. Their boss is jerk มีหัวหน้าที่แย่มาก ไม่ดูแล ไม่พัฒนาลูกน้อง
2. Lack of Empowerment ไม่ได้อิสระในการคิดและการทํางาน
3. Internal Politics มีแต่การเมืองภายในองค์กร เล่นพรรคเล่นพวก
4. Lack of Recognition ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ไม่มีคำชื่นชมเวลาที่ทำงานได้ดี
5. Company is going under องค์กรกำลังถอยหลัง ไม่ปรับตัว ไม่เปลี่ยนแปลง


ที่มา : Think People Consulting

ทําอย่างไรเมื่อกําลังหมดไฟในการทํางาน (Burnout)


ทําอย่างไรเมื่อกําลังหมดไฟในการทํางาน (Burnout)


 1. Work Smarter : คน Work Hard มักมีงานยุ่งในมือตลอดและนํามาซึ่งความเครียด ที่ต้องบริหารปริมาณงาน เปลี่ยนมาวางแผนการทํางานตามลำดับ ความสำคัญก่อนหลัง ถึงแม้ว่าจะทําไม่เสร็จทันทุกงาน แต่อย่างน้อยงานสำคัญก็ได้รับการจัดการก่อน เราก็จะเครียดน้อยลง
 2. Unplug : ต่อให้มีงานที่ต้องติดต่อตลอดเวลาแม้กระทั่งกลางคืนหรือวันหยุด ก็ควรปิดมือถือ ปิดคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าอย่างน้อยสัก 1-2 ชั่วโมง ก่อนเข้านอน เพราะไม่เช่นนั้นก็จะหลับไปทั้งที่มีเรื่องงานค้างอยู่ ในสมอง ทําให้เมื่อตื่นมาจะรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลย
 3. Say No Social Media : หลายคนอาจจะคิดว่าการใช้ Social Media เป็นการพักผ่อน แต่ การเสพติด Social มากไปทําให้เกิดความ Drama ในชีวิตยิ่งขึ้น จากที่เครียดแต่เรื่องงาน ควรให้เวลากับตัวเองและครอบครัวจะดีกว่าเพราะจะได้ทั้งกําลังใจและความสุข เป็นพลังให้ก้าวต่อ
 4. Relax : การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือ Focus on yourself อยู่กับตัวเอง 5-10 นาที แล้วไม่คิดเรื่องงาน หน้าที่รับผิดชอบ ทําให้สมองให้โล่ง ตัด เสียงรบกวนแล้วฟังความเงียบ สูดอากาศใต้ต้นไม้ หรือนั่งสมาธิ จะช่วยให้กลับมาสดชื่น มีพลังที่จะทําอะไรต่อได้
 5. Work Less : การทํางานหนักมากไปและพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุของ โรคหมดไฟและความเครียดสะสม จิตตก สุดท้ายผลการทํางานก็ ลดลงอยู่ดี ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับวันหยุดพักผ่อนและกิจกรรมที่ ชอบเพื่อให้วันทํางานกลับมาเป็นวันที่พร้อมลุยงานต่อเสมอ


ที่มา : Think People Consulting