บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus Packing List

ดาวน์โหลด Brochure

Business Plus Packing List

โปรแกรมนี้ ออกแบบมา เพื่อช่วยในงานของแผนกจัดเตรียมและจัดส่งสินค้า ทำการ PACKING สินค้าตามเอกสาร ใบจองสินค้า, ใบส่งของ, ใบเบิก สินค้าไปสาขา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องมีการ Packing สินค้า และจัดส่งไปยัง สถานที่ต่าง ๆ โดยสิ่งที่จะได้รับคือ

  • ใบปะกล่อง เท่าจำนวนกล่องที่บรรจุสินค้า โดยในใบปะกล่องจะแสดงสถานที่ที่จะส่งสินค้า เลขที่กล่อง จำนวนชิ้นในกล่อง น้ำหนักรวมจำนวนกล่องรวม เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไป ปะพร้อมปิดกล่อง
  • ใบแสดงรายละเอียดสินค้าในกล่อง (PackingList) เท่าจำนวนกล่องที่บรรจุสินค้า เพื่อแสดงสถานที่ที่จะส่งสินค้าเลขที่กล่องรายละเอียดสินค้าที่บรรจุในกล่อง

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม PackingList

  1. จัดสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  2. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบชนิดสินค้า และ จำนวน ก่อนการนำส่ง
  3. ลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมสินค้า
  4. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
  5. ทำให้ทราบว่ามีสินค้าที่จัดเกินเอกสารหรือไม่
  6. ทำให้ทราบว่ามีสินค้าที่จัดขาดไม่ครบตามเอกสารหรือไม่
  7. ผู้จัดของ ทราบว่า มีอีกกี่รายการที่ยังไม่ได้จัดสินค้า
  8. โปรแกรมนี้จะให้ผลสูงสุดหากใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด และสินค้าทุกตัวมีบาร์โค้ด