บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมรับฝากขายการรับฝากขายสินค้า Consingnee

การรับฝากขายสินค้าเป็นรูปแบบของธุรกิจการขายสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่เจ้าของพื้นที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนจ่ายค่าสินค้าเพื่อนำมาวางขายในพื้นที่ของตนเองที่เรียกกันว่าการซื้อเครดิต และยังได้ผลตอบแทนจากการให้นำสินค้ามาวางขายในรูปแบบของ % GP โดยคำนวณหักออกจากยอดขาย โดยผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับยอดสินค้าที่ขายได้จริง ดังนั้นการที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการรับฝากขายสินค้า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของธุรกิจในปัจจุบัน โดยเจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าที่มีการนำสินค้ามาฝากขาย เรียกว่า ผู้ฝากขาย (Consignee หรือ Supplier) ห้างร้านหรือ เจ้าของพื้นที่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดหาพื้นที่สำหรับจัดวางสินค้าเพื่อการขายสินค้า เรียกว่า ผู้รับฝากขาย (Consignee) โดยผลตอบแทนหรือ ความรับผิดชอบในตัวสินค้าที่สูญหายแล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งในปัจจุบันผู้รับฝากขายมักพบปัญหาและจำเป็นต้องหาเครื่องมือช่วยการทำงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. การคำนวณเกี่ยวกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงและนำมาหักกับ % ผลตอบแทนที่ได้รับ
 2. ยอดหนี้สุทธิที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้
 3. การตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ กรณีรับผิดชอบสินค้าสูญหาย
 4. รายงานที่สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดสินค้าที่ขายตามยี่ห้อ
 5. รายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับพื้นที่ที่เสียไปสำหรับสินค้าที่นำมาวางเพื่อขายหรือไม่

คุณสมบัติ

 • ควบคุมยอดหนี้ได้ทั้งประเภทเจ้าหนี้ฝากขาย และ เจ้าหนี้เครดิต สะดวกในการสรุปและวิเคราะห์
 • จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเจ้าหนี้ฝากขายรายการต่างๆได้ เช่น เปอร์เซ็นต์ส่วนลด ,เงื่อนไขการรับฝากขาย และ %GP สำหรับการจัดรายการโปรโมชั่น
 • ควบคุมสินค้าได้ตามผู้จำหน่ายที่นำสินค้ามาฝากขาย สรุปยอดขายและซื้อสินค้าได้ตามผู้จำหน่ายฝากขาย
 • รองรับการคำนวณยอดจ่ายชำระตามข้อตกลงปกติ ที่ทำการเปิดหน้าบัญชีไว้ ยอดขาย - ส่วนลด(%GP) ที่ตกลงในการเปิดหน้าบัญชีกับผู้จำหน่าย
 • รองรับการคำนวณยอดชำระตามข้อตกลงพิเศษ ยอดขาย –( %ส่วนลดจากข้อตกลงพิเศษ) ในช่วงวันที่ที่กำหนด หรือ วันที่จัดรายการ เช่น ปกติได้ GP 20% แต่ทางห้างจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าลงจึงต้องการใช้ผู้จำหน่ายช่วยสนับสนุนด้วย จึงขอส่วนลดช่วย จากผู้จำหน่าย โดยโปรแกรมสามารถคำนวณได้ทุกวัน
 • รองรับทั้งการขายสินค้าโดยเครื่องบันทึกเงินสด หรือบันทึกการขายที่งานประจำวันซื้อขาย โปรแกรมจะทำการคำนวณยอดขายหักส่วนลดฝากขาย ตามข้อตกลงปกติ หรือข้อตกลงพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นยอดเงินที่ต้องจ่ายชำระหนี้ให้กับผู้จำหน่าย
 • รายงานการสรุปเพื่อการบริหารระบบรับฝากขาย
 • ยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน (กรณีรับผิดชอบสินค้า)
 • การจัดลำดับสินค้ารับฝากขายที่ขายดีที่สุดในรอบเดือน


 • ยอดขายของสินค้าฝากขายในรูปแบบต่าง ๆ
  1. รายงานรายละเอียดสินค้ารับฝากขาย-ตามยี่ห้อและผู้จำหน่ายหลัก
  2. รายงานรายละเอียดสินค้ารับฝากขาย - ตามสินค้า
  3. รายงานสรุปยอดรับฝากขายตามยี่ห้อและผู้จำหน่าย
  4. รายงานสรุปสินค้ารับฝากขาย-ตามยี่ห้อและผู้จำหน่ายหลัก
  5. รายงานสรุปสินค้ารับฝากขาย - ตามสินค้า
 • รายงานสรุปยอดขายตามเจ้าหนี้ที่มาฝากขายที่แสดงการหัก % GP ที่ได้รับ


โปรแกรมรับฝากขาย BUSINESS PLUS จึงเป็นเครื่องมือสำหรับกิจการที่รับฝากขายสินค้าช่วยให้การทำงานถูกต้องสะดวกรวดเร็ว ช่วยในการบริหารยอดขายและพื้นที่ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนคำนวณยอดที่ต้องชำระให้กับผู้ฝากขายสินค้าได้อย่างถูกต้อง
โปรแกรมสร้างใบสั่งซื้อ POSDATA2PO

การรับฝากขายสินค้า เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของธุรกิจการขายสินค้า ที่เจ้าของพื้นที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อสินค้าเพื่อนำมาวางขายในพื้นที่ของตนเอง และยังได้ผลตอบแทนจากการให้นำสินค้ามาวางขายในรูปแบบของ % GP โดยผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับยอดสินค้าที่ขายได้จริง ซึ่งทางห้างร้านที่รับฝากขายมีหน้าที่ตรวจสอบยอดขายและคำนวณยอดเพื่อทำการจ่ายให้กับทางเจ้าหนี้ และทำหน้าที่วิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับพื้นที่ที่เสียไปสำหรับสินค้าที่นำมาวางเพื่อขายหรือไม่

ดังนั้นการที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการรับฝากขายสินค้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองผู้บริโภค โดยที่ทางบริษัท/ห้างร้านเองไม่ต้องลงทุนจ่ายค่าสินค้าทันทีที่นำสินค้ามาจำหน่าย แต่จะจ่ายค่าสินค้าเมื่อทำการขายสินค้านั้นๆได้จึงจะจัดทำเป็นใบสั่งซื้อ และดำเนินการตั้งหนี้เพื่อจ่ายชำระค่าสินค้า ตามเงื่อนไข %GP ที่ตกลงกันไว้ ซึ่งสิ่งที่เป็นภาระอย่างมากสำหรับผู้รับฝากขาย คือ ต้องนำยอดรับฝากขายนั้นมาจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อส่งไปให้ผู้ฝากขายให้ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษีมาให้เท่ากับจำนวนที่ขายได้ โดยปกติการรวบรวมข้อมูลและบันทึกใบสั่งซื้อจะใช้เวลา และใช้กำลังคนซึ่งเป็นปัญหายุ่งยากสำหรับผู้รับฝากขาย

Business Plus ได้ช่วยลดภาระดังกล่าวให้กับกิจการขายปลีกประเภทผู้รับฝากขาย และให้ประโยชน์คุ้มค่าระยะยาว โดยได้พัฒนาโปรแกรมช่วยนำข้อมูลขายจากระบบเครื่องบันทึกเงินสด (POS) มาจัดทำเป็นใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูล

สรุปประโยชน์ที่ได้รับ

จากการนำโปรแกรมสร้างใบสั่งซื้อจากระบบโพส-ดาต้า-ทู-พีโอ (POSDATA2PO)

 1. เหมาะกับกิจการรับฝากขาย ลดขั้นตอนการทำงานโดยใบสั่งซื้อถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติจากข้อมูลการขายในระบบโพส-ดาต้า-ทู-พีโอ (POSDATA2PO)
 2. ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำใบสั่งซื้อ โดยสามารถกำหนดวันที่, ช่วงรหัส, Supplier, GP ตามข้อตกลง
 3. ลดความผิดพลาดในการเก็บรวมรวบยอดขายและการบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ
 4. ใบสั่งซื้อที่ได้ถูกต้องตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริง หลังจากผู้ฝากขายส่งใบส่งของ / ใบกำกับภาษีสามารถบันทึกรับสินค้าจากใบสั่งซื้อได้ทันที
 5. ช่วยให้ผู้ฝากขายได้รับข้อมูลยอดขายรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทำให้ได้พันธมิตรคู่ค้าในการรับฝากขายมากขึ้นและยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย

โปรแกรมสร้างใบสั่งซื้อจากระบบ โพส-ดาต้า-ทู-พีโอ (POSDATA2PO)


หลังจากนั้นเมื่อมีการ คลิกปุ่ม ติดต่อ และ ปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะทำการสร้างใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติที่โปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP ดังนี้

ตัวอย่าง เอกสารใบสั่งซื้อที่โปรแกรมสร้างให้ ในโปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP


ตัวอย่าง เอกสารใบสั่งซื้อที่โปรแกรมสร้างให้ ในโปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP


จะเห็นได้ว่าโปรแกรมสร้างใบสั่งซื้อจากระบบ โพส-ดาต้า-ทู-พีโอ (POSDATA2PO) ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของฝ่ายจัดซื้อได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง ที่ขายสินค้ารับฝากขายด้วยระบบโพส-ดาต้า-ทู-พีโอ (POSDATA2PO) นอกนั้นยังช่วยให้กิจการขยายการเติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยโปรแกรมสร้างใบรับสินค้า: POSDATA2Rcv

โปรแกรมจัดเตรียมยอดขายจากระบบ BUSINESS PLUS POS เป็นใบรับสินค้า เป็นระบบที่ช่วยสร้างความสะดวกให้กับกิจการรับฝากขายสินค้า เช่น ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์สโตร์ ที่มีการรับฝากขายสินค้า จาก Supplier เพื่อทำการตั้งหนี้และจ่ายชำระจากยอดขายสินค้าที่รับฝาก โดยระบบจะนำยอดขายจริงจากระบบ POS โอนมาเป็นใบรับสินค้า สำหรับช่วงเวลาที่จัดรายการหรือฝากขายของแต่ละ Supplier ให้อัตโนมัติ

ประโยชน์ของ

โปรแกรมจัดเตรียมยอดขายจากระบบ POS เป็นใบรับสินค้า โพส-ดาต้า-ทู-รีซีฟ (POSDATA2Rcv)

 1. เหมาะกับกิจการรับฝากขาย ช่วยลดเวลา ในการบันทึกใบรับสินค้า
 2. สามารถโอนยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสด Pos เป็นเอกสารรับสินค้าอัตโนมัติ
 3. เพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
 4. โอนยอดขายมาตั้งหนี้ได้ครั้งละหลาย Supplier อีกทั้งเอกสารตั้งหนี้ตรงตามยอดขายที่ขายได้ หักด้วย %GP ตามที่กำหนดในประวัติเจ้าหนี้

โปรแกรมสร้างใบรับสินค้า โพส-ดาต้า-ทู-รีซีฟ (POSDATA2Rcv)


หลังจากนั้นเมื่อมีการ คลิกปุ่ม ติดต่อ และ ปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะทำการสร้างใบรับสินค้าจากการซื้อให้อัตโนมัติที่โปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP ดังนี้

ตัวอย่าง เอกสารรายการใบรับสินค้าจากการซื้อที่โปรแกรมสร้างให้ในโปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP


ตัวอย่าง เอกสารใบรับสินค้าจากการซื้อ พร้อมรายละเอียด


จะเห็นได้ว่า กิจการรับฝากขายสินค้าที่ต้องวุ่นวายกับเอกสารต่างๆ การรวบรวมยอดขายการสั่งซื้อและรับของแยก Supplier การตั้งหนี้เตรียมจ่ายชำระแต่ละ Supplier โปรแกรม Bplus ช่วยจัดการสิ่งที่ยุ่งยากเหล่านี้ให้หมดไปด้วยโปรแกรม โพส-ดาต้า-ทู-พีโอ (POSDATA2PO) ช่วยเรื่องการสั่งซื้อและโพส-ดาต้า-ทู-รีซีฟ (POSDATA2Rcv) ช่วยเรื่องการรับสินค้า พร้อมสรรพด้วยคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย