บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมฝากขายโปรแกรมฝากขาย

สำหรับธุรกิจที่นำสินค้าไปฝากขายกับห้างสรรพสินค้า ซึ่งจำเป็น ต้องปฏิบัติตามกฏของห้าง โดยผู้รับฝากขายหรือห้างสรรพสินค้าจะได้รับ ผลตอบแทนเป็น %GP ของราคาตั้งขาย หรือราคาขายสุทธิ ส่วนที่เหลือ จะจ่ายคืนให้ผู้ฝากขาย โดยมักจะพบปัญหาการจัดการที่เกิดจากการ ฝากขายดังนี้

 1. สรรพากร ให้ออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งที่ส่งมอบสินค้า ซึ่งจำเป็นต้องตัดสต็อกออกไป แต่จะยังไม่สามารถเก็บเงินจากทางห้างสรรพสินค้า หรือผู้รับฝากได้จนกว่าจะทางห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากจะขายสินค้านั้นได้
 2. การออกบิลขายจะทำให้เกิดการตัดสต็อคสินค้าผู้ฝาก ทำให้ผู้ฝาก ไม่สามารถจัดการสต็อคที่อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากได้ และก็ต้องทราบสินค้าคงเหลือที่อยู่ในแต่ละห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝาก ตลอดเวลา
 3. ห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากเป็นผู้ได้รับเงินจากลูกค้า และผู้ฝากจะได้ รับเงิน เมื่อมีการยืนยันยอดระหว่างผู้ฝากและผู้รับฝาก โดยทำภายใต้กฏของผู้รับฝากในการการชำระหนี้ การรับวางบิลในระยะเวลาที่แต่ละ ห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากกำหนด ซึ่งมีใบกำกับภาษีจำนวนมาก จึงยากที่จะตรวจสอบและใช้เวลามาก

คุณสมบัติพิเศษ

 • รองรับเรื่องตำแหน่งเก็บสินค้าฝากขายเพื่อเก็บจำนวนสินค้าที่อยู่ ตามห้างสรรพสินค้าที่รับฝากขาย
 • การสอบถามสินค้าคงเหลือและการพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ
 • รองรับเอกสารฝากขาย โดยเสริมในส่วนของ
  1. ทำการเพิ่มสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขาย
  2. จำนวนสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขายจะตามยอดที่บันทึก และ ยอดเงิน แสดงได้ทั้งในรูปแบบของยอดขายตามป้ายก่อนหัก GP ยอดขายตามป้ายหลังหัก GP
  3. รูปแบบบิล สามารถแสดงในรูปแบบ Cross Tab ตามสี ไซด์ ได้
 • รองรับเอกสารใบลดหนี้พร้อมรับคืนสินค้าจากผู้รับฝาก เสริมด้วย
  1. ทำการลดสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขาย
  2. ยอดจำนวนสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขายจะตามยอดที่บันทึก ขาย ลบ ยอดการรับคืน และ ยอดเงินที่แสดงในตำแหน่ง เก็บฝากขาย
 • รองรับเอกสารบันทึกยอดฝากขายรายวัน ช่วยให้สามารถทราบ ยอดขายแต่ละวันและยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่ต้องการวางบิล
 • การส่งเสริมการขาย โดยการเปลี่ยน %GP สามารถเลือกการทำงานได้ 2 วิธี
  1. การส่งเสริมสินค้าชนิดเดียวกับที่ฝากขายอยู่แล้ว จะทำการบันทึกรับคืนฝากขายตาม GP เดิม จากนั้นให้ออกบันทึกเอกสารฝากขายใหม่ ตาม GP ส่งเสริมการขาย จำนวนตามสินค้าที่ตกลงส่งเสริมการขายนั้น
  2. ทำการส่งเสริมสินค้าคนละชนิดกับที่ฝากขายอยู่แล้ว จะทำการ ออกเอกสารขายที่ใช้สำหรับการขายทั่วไปให้ผู้รับฝาก โดยจำนวนและ GP ตามที่ตกลงเพื่อส่งเสริมการขาย
 • การจัดการกรณีของหาย
  1. กรณีผู้รับฝาก รับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทำการบันทึกใน ยอดฝากขายรายวัน จากนั้น จะเสมือนผู้รับฝากขายสินค้านั้น
  2. กรณีผู้รับฝาก ไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทำการบันทึก เป็นการรับคืนฝากขาย และผู้ฝากทำการตัดสูญหายเอง

เสริมการทำงานด้วย

 • BUSINESS PLUS EDI2Central-Robinson โปรแกรมอีดีไอโอนข้อมูลให้เซ็นทรัล-โรบินสัน
 • BUSINESS PLUS EDI2BigC โปรแกรมอีดีไอโอนข้อมูลให้ BigC

        สำหรับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่สามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในกลุ่มกิจการเซ็นทรัล-โรบินสันได้ หรือ เป็น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน คงทราบว่าปัจจุบันกลุ่มกิจการเซ็นทรัล-โรบินสันได้นำระบบ ASN Upload To Web EDI มาพัฒนาระบบงานซัพพลายเชน ค้าปลีก โดยมีการกำหนดมาตรฐานการโอนข้อมูลเอกสารให้กับ Supplier ทุกบริษัทในรูปแบบ EDI (Electronics Data Interchange) ซึ่ง Supplier ทั้งหมด จะต้องส่งข้อมูลมาให้กลุ่มเซ็นทรัล และโรบินสัน เพื่อกลุ่มเซ็นทรัลและโรบินสันจะสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่าง รวดเร็ว ลดการบันทึกรับเอกสาร ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความถูกต้องและรวดเร็ว

        BUSINESS PLUS ได้มีการพัฒนา BUSINESS PLUS EDI2Central-Robinson โปรแกรมอีดีไอโอนข้อมูลให้เซ็นทรัล-โรบินสัน เพิ่มเติมประสิทธิภาพให้สำหรับผู้ประกอบการ ที่ใช้ระบบ Business Plus ERP สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลผ่านระบบ ASN Upload To Web EDI ผ่าน Website ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล http://webedi.central.co.th และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน http://webedi.robinson.co.th ซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมากในการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนยุ่งยาก มั่นใจความถูกต้องของข้อมูล และช่วยให้ส่งข้อมูลได้ทันเวลา

ประโยชน์ที่ได้รับจาก EDI2Central-Robinson

 1. ผู้ประกอบการที่เป็น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน สามารถส่งข้อมูลใบส่งของ / ใบกำกับภาษีในรูปแบบ CSV FILE หรือ รูปแบบ TextFile ตาม Template ที่ทางบริษัทในเครือเซ็นทรัลเป็นผู้กำหนด ผ่าน ระบบ ASN Upload To Web EDI ได้
 2. ผู้ประกอบการที่เป็น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน สามารถมีระบบงานที่ช่วยการทำงานของตนเองได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลดการทำงานซ้ำซ้อนลดปริมาณงานให้น้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่าย
 3. ผู้ประกอบการที่เป็น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสันสามารถจัดการเรื่องการสั่งซื้อ, ส่งสินค้าและวางบิลเพื่อให้สามารถเก็บเงินได้ทันรอบบิล
 4. ผู้ประกอบการที่เป็น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ระบบซัพพลายเชนค้าปลีกสมัยใหม่ได้ต่อไปในอนาคต คุ้มค่าการลงทุน