บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Disk Transfer

           โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากร โดยการเตรียมข้อมูลจากโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP แฟ้มข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปยื่นภาษีแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลใหม่           ประโยชน์ที่ได้รับจากการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มความสะดวกรวดเร็วถูกต้องประหยัดพลังงานประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย จากการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา