บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบวิเคราะห์งบการเงิน (FI)

           โปรแกรมงบการเงินเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์งบการเงิน ออกแบบงบการเงินตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ที่แบ่งแยกความสามารถ 3 ระดับคือระดับ Starter ,Advanced, Professional โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความสามารถระดับ Starter

คือ รองรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนแบบช่องเดียว สามารถเลือกใช้มาตรฐานที่โปรแกรมมีให้หรือออกแบบได้เอง พร้อมเลือกระดับความละเอียดมากหรือน้อยของงบได้

ความสามารถระดับ Advanced

คือ รองรับงบดุลและงบกำไรขาดทุน แบบช่องเดียว และหลายช่อง เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าหรืองบประมาณ เช่น

 • งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนก่อน
 • งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนก่อนพร้อมยอดสะสมทั้งปี
 • งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนนี้ของปีที่แล้ว
 • งบกำไรขาดทุนพร้อมยอดเปรียบเทียบและ%การเจริญเติบโต
 • งบกำไรขาดทุนแจงเดือน 12 เดือน
 • งบกำไรขาดทุนรายไตรมาสพร้อมเลือกการเปรียบเทียบไตรมาสที่ผ่านมา หรือไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
 • งบกำไรขาดทุนปีนี้เทียบกับปีก่อน
 • ฯลฯ
ความสามารถอื่นๆ

 • สามารถจัดทำงบประกอบงบการเงินได้
 • สามารถเลือกใช้มาตรฐานที่โปรแกรมมีให้หรือออกแบบได้เองพร้อมเลือกระดับความละเอียดมากหรือน้อยของงบได้
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ทั้งแยกโครงการ, แผนก หรือ สาขา
 • ไม่จำกัดงวดบัญชีที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น งบกำไรขาดทุนปีนี้เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี โดยแสดงทีละปี และหาผลการเจริญเติบโต 5 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น
 • เลือกเงื่อนไขในการกรองข้อมูลได้
ความสามารถระดับ Professional

คือ เสริมความสามารถด้วยการรองรับการจัดการข้อมูลเพื่อทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) เช่น บัญชีเสมือนเงินสด,เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน,เงินสดจากกิจกรรมลงทุน และเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตลอดจนรองรับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)