บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง

           Business Plus BI คือระบบโปรแกรมที่นำข้อมูลที่มีอยู่จัดทำรายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจ หรือตอบคำถามในเชิงธุรกิจให้กับผู้บริหารได้ในลักษณะ Online Service ประกอบด้วย คลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกแง่ทุกมุม โดยมีมุมมอง มิติต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
           BI เป็นระบบเสริมที่เหนือกว่าระบบวิเคราะห์ต่างๆ ที่โปรแกรม Business Plus มีให้ในมาตรฐาน แต่ละระบบฏปรแกรม BI สามารถประมวลผลได้ด้วยความคิด (Logic) ที่ซับซ้อนเหมือนโครงข่าย BI ใช้งานง่าย สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้ในมุมมองต่างๆ โดยไม่ต้องรอเขียนใหม่ พร้อมที่จะสืบค้นหรือออกรายงานต่างๆ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว และแม่นยำกว่าคู่แข่งในเชิงกว้างและเชิงลึก

ความสามารถพิเศษ

 • เสนอผลงานได้ทั้งตามข้อมูลหรือช่วงเวลา เช่น รายเดือน , รายไตรมาส , แสดงผลต่าง , แสดงผลการเจริญเติบโต , แสดงแนวโน้วที่เกิดขึ้น , แสดงสัดส่วนของผลลัพธ์ เป็นต้น
 • รายงานหนึ่งนั้นมีมุมมองในการวิเคราะห์มากมายหลายลำดับ เช่น การมองลึก 3 ลำดับว่าประเภทสินค้าที่ขายดี 20 ลำดับแรก นั้นยี่ห้อใดยอดขายสูง และ จัดลำดับยอดขายรุ่นสินค้าในยี่ห้อนั้น หรือจัดลำดับยอดขายตามเขตการขาย และ พนักงานขายในแต่ละ เขตพร้อม จัดลำดับยอดขายแต่ประเภทสินค้าที่ทำการขาย หรือ จัดลำดับยอดขายลูกค้าแต่ละราย และจัดลำดับตามประเภทสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายซื้อ เป็นต้น
 • สามารถมองกลับได้ว่าต้องการดูยอดขายต่ำสุด แทนยอดขายสูงสุด หรือ ยอดขายในการวิเคราะห์ตัวใดมีแนวโน้นที่จะลดลง ในช่วง เวลาใด หรือมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงใด หรือวิเคราะห์จำนวนแทนยอดขาย เป็นต้น
 • ตัวเลขที่ต้องการแสดงยังสามารถนำสูตรมาคำนวณเพื่อแสดงยอดในมุมมองของท่านเอง
 • ในรายงานวิเคราะห์รายงานหนึ่งสามารถแสดงกราฟได้หลากหลายโดยไม่จำกัด
 • รายงานวิเคราะห์สามารถเลือกเงื่อนไขในการวิเคราะห์ได้ เช่น เลือกเฉพาะสินค้าบางประเภท , ลูกค้าบางกลุ่ม , เขตการตลาดบางเขต เป็นต้น
 • เมื่อกราฟแสดงที่จอภาพสามารถปรับแต่งรูปแบบกราฟได้ใหม่ ทันทีที่จอภาพแสดงผล
 • สามารถเลือกที่จะแสดงชื่อข้อมูลของแต่ละกราฟหรือแสดงชื่อ พร้อมตัวเลข หรือพร้อมเปอร์เซนต์
 • เลือกเฉพาะบางเอกสารในการสรุปยอดวิเคราะห์ได้เช่น เลือกเฉพาะเอกสารการคืนสินค้า เป็นต้น
ตัวอย่าง

 • ตัวอย่างกราฟเส้นที่แสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหว ซึ่งเลือกแสดงได้ทั้งภาพ 2 มิติและ 3 มิติ
 • กราฟวงกลมสามารถจัดแต่งได้ เช่น การแยกส่วนที่มีค่ามากที่สุด การหมุนภาพ ย่อและขยายภาพ เป็นต้น
 • ส่วนหนึ่งของตัวอย่างรายงานที่แสดงเป็นกราฟแท่งในรูปแบบต่างๆ