บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เอพีที กรุ๊ป

บทสัมภาษณ์

คุณอาชิรญาน์ กฤษศิริธนานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP


"สะดวกและรวดเร็ว สามารถควบคุมได้ทั้งระบบ
ทั้งทางฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ทำให้สต็อกแม่นยำ"

คุณอาชิรญาน์ กฤษศิริธนานันท์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณอาชิรญาน์ กฤษศิริธนานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP

ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการมากว่า 22 ปี โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค โดย Supplier ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติ ดังนั้นระบบเดิมที่ใช้อยู่ คือ Excel นั้นจึงไม่สามารถตอบโจทย์และรองรับในเรื่องของ

  • การจัดซื้อ: ไม่สามารถที่จะใส่ currency ต่างประเทศได้ตั้งแต่ทำใบสั่งซื้อ ต้องใช้ระบบ manual ซึ่งบางทีทำให้เกิดความผิดพลาดได้
  • การคุม Stock: เดิมใช้ทั้ง Excel และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆด้วย แต่ปัญหาคือ โปรแกรมอื่นมักคุม stock ได้แค่ระดับนึง และไม่สามารถ link กับ feature ฝั่งซื้อและขายได้
  • การคุม stock ที่ไม่ตรง และมีขั้นตอนการทำงานที่ยาก ซับซ้อน

ดังนั้นจึงอยากได้โปรแกรมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้


วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

นำระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP มาใช้ ได้รับการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา เช่น

  • ในเรื่องของการจัดซื้อ : สามารถระบุ currency ต่างประเทศเข้าไปในระบบได้เลย และเวลาจะทำเอกสารต่างๆ ตัว currency ก็จะขึ้นมาให้เราตามที่เราเลือก เช่น การทำใบสั่งซื้อ
  • สามารถควบคุมราคาสินค้าได้แม่นยำขึ้น
  • มีระบบตรวจสอบและควบคุม stock ทำให้ stock นิ่งและถูกค้อง และยังสามารถดู stock ได้แบบ real time ทั้งฝ่ายขายและฝ่ายคลัง
  • มีการสื่อสารทุกกระบวนการถึงกันได้ ทำให้บัญชีไปทำเอกสารต่อได้ทันที โดยไม่ต้องรอ
  • มีรายงานมาตรฐาน และรายงานวิเคราะห์ ที่ตอบโจทย์ให้ทุกฝ่าย เช่น รายงานแนะนำการสั่งซื้อ ทำให้รู้ว่าจะต้องสั่งซื้อเท่าไหร่ ตอนไหน

ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

ปัจจุบันในเรื่องของ stock ตรงและถูกต้อง เนื่องจากการควบคุมตั้งแต่ฝ่ายซื้อ จนถึงฝ่ายขาย และมีรายงานแจ้งสินค้าที่ต้องซื้อ และสินค้าที่ค้างรับ สามารถนำมาเปรียบเทียบจำนวนต้องการสั่งซื้อได้ เกิดความแม่นยำทางเอกสาร ควบคุมราคาสินค้าที่แม่นยำมากขึ้น มีรายงานมาตรฐานและรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ ทำให้ฝ่ายอื่นๆสามารถนำข้อมูลไปทำต่อได้เลย โดยไม่ต้องมาดูข้อมูลที่เป็นเอกสารใหม่ การทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานได้มากขึ้น


สรุปผล
STORY ABSTRACT

ดีกว่าโปรแกรมเก่าที่บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด เคยใช้ เนื่องจากการบริหารงานง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว โปรแกรมมีความสามารถแบบ Advance มากขึ้น ระบบสินค้าเกิดปัญหาน้อยลง สามารถควบคุมได้ทั้งระบบทั้งทางฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ทำให้สต็อกแม่นยำบริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด
2014/32-36 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-757-8222-5
โทรสาร: 02-394-1880, 02-757-9792
อีเมล:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์
www.aptgroup.co.th