บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อัมพรสรรพสินค้า

บทสัมภาษณ์

คุณวรนุช พัฒนะธนัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS


"การทำงานเป็นระบบ ตรวจสอบได้ ลดค่าใช้จ่าย
ขจัดปัญหาทางด้านการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

คุณวรนุช พัฒนะธนัง
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณวรนุช พัฒนะธนัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS

ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

บริษัท อัมพร สรรพสินค้า จำกัด ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัด เป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น โดยเป็นธุรกิจ Supermarket ซึ่งปัญหาหลัก คือเรื่องสินค้า เนื่องจาก supermarket มีสินค้าจำนวนมาก จึงไม่สามารถควบคุม stock ได้ และบางทีสินค้าที่มีอยู่ แต่ใน stock ไม่มีสินค้าขาย และยังมีปัญหาในเรื่องของการขายหน้าร้าน เช่น เรื่องการทุจริตของ cashier


วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

นำระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP มาใช้ ประโยชน์ที่ได้ เช่น

  • ควบคุมงาน stock ได้ถูกต้อง เพราะสามารถดูได้จากระบบ ปัญหาเรื่องการคุมของเสียดีขึ้น
  • ขั้นตอนการสั่งซื้อง่ายขึ้น
  • เก็บข้อมูลที่จุด POS ได้เพื่อนำมาวิเคราะห์ ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของ cashier
  • ปัญหาการทุจริตน้อยลง ตรวจสอบยอด Different ได้วันต่อวัน
  • มีรายงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น รายงานแนะนำการสั่งซื้อ / รายงานสำหรับผู้บริหาร / และมีรายงานที่ใช้ควบคุมการทำงานของพนักงานได้

ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดนอกจาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานแล้ว

  • ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย เพราะมีการทำงานที่เป็นระบบ ตรวจสอบ หรือสอบทานได้
  • ช่วยเพิ่มรายได้ เพราะการคุมสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถลดปัญหาของขาดจากหน้าร้าน เพราะสามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาได้ง่าย
  • ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะสามารถตรวจสอบ และควบคุมเป้าขายของพนักงานขายได้ทุกวันจากรายงาน

สรุปผล
STORY ABSTRACT

ได้รับการแนะนำให้ใช้โปรแกรมจากห้างท้องถิ่นที่รู้จักกัน และพอมาใช้โปรแกรมทำให้ปัญหาที่เคยเจอมาลดลง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพิ่มรายได้ ให้มากขึ้น จากการใช้โปรแกรมเพื่อควบคุม และตรวจสอบบริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด
10/1 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3532-8111
โทรสาร: 0-3532-8222
อีเมล:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์
www.amporndepartmentstore.com