บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การชำระ

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
Business Plus on Cloud


การชำระ


การชำระงวดแรก และ การต่ออายุบริการงวดถัดไป

   1. การชำระค่าบริการ Cloud ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการ 4 งวดแรก ก่อนใช้บริการโปรแกรม
   2. จ่ายค่าบริการพื้นที่ Cloud ก่อนครบกำหนด 1 เดือน และต่อเอกสารใช้บริการทุกๆ 4 เดือน โดยขอสงวนสิทธิการใช้บริการพื้นที่กรณีไม่ชำระก่อนครบกำหนด
   3. การต่อเอกสารใช้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือน
   4. กรณีที่ไม่มีการแจ้งต่อเอกสารใช้บริการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการใช้งาน
   5. กรณีที่ต้องการเพิ่ม User ผู้ใช้งาน หรือ เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล จะต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ

รายละเอียดการชำระ
1. ชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด(ไม่รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
เลขที่ 0105543096568 สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

      1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 211-0-501950
      1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 094-2-155050
      1.3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 753-2-10968-4

2. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน นับจากได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว