บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เงื่อนไข

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
Business Plus on Cloud


เงื่อนไข
เงื่อนไขการบริการ กรณีใช้บริการพื้นที่ On Cloud ร่วมกับโปรแกรม BUSINESS PLUS
   ตามที่ท่านมีความประสงค์จะใช้บริการพื้นที่สำหรับวางฐานข้อมูลที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมของ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด โดยทางบริษัทฯ ขอแจ้งเงื่อนไขการบริการและรายละเอียดของการใช้บริการพื้นที่สำหรับวางฐานข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดพื้นที่สำหรับการใช้บริการระบบ Cloud
   1.1 ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 5 GB ต่อ 1 บริษัท
   1.2 กรณีซื้อ User เพิ่มระหว่างเดือน จะเฉลี่ยตามจำนวนวันที่ซื้อจนครบตามจำนวนที่กำหนด

2. เงื่อนไขการชำระเงินและรายละเอียดต่อเอกสารการใช้บริการ
   2.1 ใช้บริการพื้นที่ขั้นต่ำครั้งละ 4 เดือน ขึ้นไป
   2.2 ในการชำระค่าบริการ Cloud ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการ 4 งวดแรก ก่อนติดตั้งโปรแกรม
   2.3 การต่อเอกสารใช้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือน
   2.4 กรณีที่ไม่มีการแจ้งต่อเอกสารใช้บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการใช้งาน
   2.5 กรณีที่ต้องการเพิ่ม User ผู้ใช้งาน หรือ เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล จะต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
   3.1 ไม่ได้รับผิดชอบในกรณีข้อมูลสูญหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีที่เครื่องติดไวรัสคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่สมบูรณ์ หรือระบบปฏิบัติการวินโดว์ที่ติดตั้งไว้ทำงานไม่ปกติ เพราะฉะนั้นลูกค้ายังต้องตรวจสอบและติดตั้งระบบป้องกันเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟดับ(UPS)
   3.2 บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดยเด็ดขาด