บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณอาชิรญาน์ กฤษศิริธนานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด

         บทสัมภาษณ์ คุณอาชิรญาน์ กฤษศิริธนานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP