บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กิจกรรมการแข่งขัน Table Tennis ในชื่องาน "I am BPlus Table Tennis Tournament 2018"

   บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน จัดการแข่งขันปิงปอง ในชื่องาน "I am BPlus Table Tennis Tournament 2018" ณ ลานกิจกรรม ตึก 84 ในช่วงวันที่ 8 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของพนักงานและให้พนักงานได้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม ทำให้รู้จักกันมากขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีในองค์กรและเป็นการเปิดตึก 84 อย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำ ห้องฟิตเนส ให้พนักงานได้ออกกำลังกายก่อนและหลังเลิกงาน