บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กิจกรรม Business Plus Innovation Kick off

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี โดยใช้ชื่อว่า Business Plus Innovation Kick off ณ.โรงแรมสีดา รีสอร์ท ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561 เพื่อพนักงานสามารถนำนวัตกรรมที่คิดค้นมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพนักงานสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการในรูปแบบที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้า