บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ดอกดารารัตน์ จำนวน 5,100 ดอก ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งมอบ ณ สำนักพัฒนาสังคม

  บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัดและบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ส่งมอบดอกดารารัตน์จำนวน 5,100 ดอก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาสังคม โดยนางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ