บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบมรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร ISO 9001:2015

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร " ISO 9001 :2015" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพในปัจจุบัน โดยวิทยากรพิเศษภายนอก อ.เอกวุฒิ สัตยาประเสริฐ จาก บริษัท BM TRADA Certification เมื่อวันที่ 10 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 502 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด