บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2559

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจาก สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฝึกงานประจำปี 2559 ในส่วนของฝ่ายพัฒนาโปรแกรมด้าน Web Application ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 29 กรกฎาคม 2559