บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

  บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเพื่อ เป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 101 ,102