บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Mind Excellence)

  บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "การให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Mind Excellence)" เพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง โดยวิทยากรพิเศษภายนอก อ.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้