บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร เทคนิคในการสอนงานแบบพี่เลี้ยง

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบรมสัมมนา In house Training หลักสูตร "เทคนิคในการสอนงานแบบพี่เลี้ยง" เพื่อเพิ่มทักษะการสอนงานของหัวหน้างานและพี่เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง โดยวิทยากรพิเศษภายนอก อ.รุ่งนิกร สุมงคล จาก บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องชลลดา โรงแรม เอสดี อเวนิว