บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช (Coaching Skill)

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช (Coaching Skill)” เพื่อเพิ่มทักษะการสอนงานของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง โดยวิทยากรพิเศษภายนอก อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ จาก บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องชลลดา โรงแรม เอสดี อเวนิว