บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา หลักสูตร การนำเสนอแก่ลูกค้าข้ามชาติ ด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา หลักสูตร "การนำเสนอแก่ลูกค้าข้ามชาติ ด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 ณ ห้อง Board Room 3โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดย คุณธัญญรัศม์ ดิฐธนินท์ธร และ คุณกุลวดี เกษทอง จากฝ่ายขายปลีก2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน