บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมสัมมนา In house Training หลักสูตร "การเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน IQA"

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมสัมมนา In house Training หลักสูตร "การเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน IQA" เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดย อ.เอกวุฒิ สัตยาประเสริฐ จาก บริษัท เซิร์ท คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด