บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาประจำปี 2555 หลักสูตร "I Love My Company"

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2555 เพื่อให้พนักงานมีความคิดในเชิงบวก และมีจิตสำนึกของการรักองค์กร ในหลักสูตร "I Love My Company" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555