บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เข้าร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 ในส่วนของฝ่ายพัฒนาโปรแกรมด้าน Web Application ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2555-1 มิ.ย. 2555