บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "สุดยอดหัวหน้างาน บริหารอย่างไรให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร " สุดยอดหัวหน้างาน บริหารอย่างไรให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน " โดย อ. รุ่งนิกร สุมงคล จาก บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้ง จำกัด ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด