บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ตรวจสุขภาพประจำปี 2555

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลบางไผ่ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 102