บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2553 ในส่วนของฝ่ายพัฒนาโปรแกรมด้าน Web Application ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2553