บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "การปฏิบัติงานเชิงรุก สำหรับนักบริหารสมัยใหม่ The Modern Management Style with Proactive Working"

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบและรมสัมมนา In house Training หลักสูตร "การปฏิบัติงานเชิงรุก สำหรับนักบริหารสมัยใหม่ The Modern Management Style with Proactive Working" โดย อ.เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล จาก บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553