บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "ISO 9001:2008 และ Internal Quality Audit (IQA)"

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "ISO 9001:2008 และ Internal Quality Audit (IQA)" โดย อ.ประภาพรรณ แก้วทอง CB ผู้เชียวชาญจาก BM TRADA REGISTRAR (THAILAND) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงการนำระบบ ISO มาใช้งาน รวมถึงข้อกำหนด ISO เวอร์ชั่นใหม่ 2008 เปรียบเทียบกับเวอร์ชั่น 2000 เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ณ ห้องสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552