บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริจาคโปรแกรม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริจาคโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554