BUSINESS PLUS ERP

สำหรับธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง

       ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง เครื่องหอม และอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ เครื่องสำอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะกลุ่มสตรีเท่านั้น ในปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวการณ์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น


...
...
...
...

OTHER PRODUCT