โปรแกรมบริหารงานหน่วยรถ Bplus VAN SALES on Mobile-Android

ช่วยบริหารการขายและกระจายสินค้าด้วย Cash Van Sales ให้ลดเวลา ไม่พลาดโอกาสขาย ควบคุมพื้นที่ขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นประกอบด้วย

1. แผนการเดินทาง (Route plan) และตารางการเดินทาง

2. การขายสินค้า,การชำระ ,การขายซ้ำ(REPEAT ORDER) และกิจกรรมการขายอื่นๆ

3. จุดรับ/เติมสินค้า(Drop Point)

4. Questionnaire/Market Survey • รองรับการแบ่งสายลูกค้าเพื่อแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานขายหน่วยรถได้ชัดเจนและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เตรียมข้อมูลแผนการเดินทาง (Route plan) ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว พร้อมพิกัดที่ต้องเดินทางระยะเวลาการเดินทางใช้เวลาหลายวันก็สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ ทำให้พนักงานขายหน่วยรถทราบแผนการเดินทางทั้งหมดและเตรียมการขายได้ล่วงหน้า
 • พนักงานขายหน่วยรถจะสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าที่มีชื่ออยู่ในสายที่เลือกหรือรายชื่อตาม Route plan ที่กำหนดได้เท่านั้น เพื่อควบคุมการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายข้ามเขต หรือเลือกขายเฉพาะรายใหญ่ทำให้ขาดการติดต่อกับลูกค้าหลายๆราย
 • รองรับการกำหนดเลขไมล์ พิกัด GPS ของสำนักงานและร้านค้า เพื่อตรวจสอบระยะทางและการเดินทาง
 • ลดความผิดพลาดในการทำงาน เช่น
 • ส่งแผนการเดินทางหรือคำสั่งพิเศษเพิ่มเติมให้ของพนักงานขายหน่วยรถ รับข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการเดินทางได้
 • หัวหน้างานสามารถตรวจติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแบบทันท่วงที


 • ระบบรองรับการตั้งเป้าขายพร้อมเทียบกับยอดที่ทำได้ทันทีตลอดการเดินทางใน Route plan
 • รายการสินค้าที่จะขึ้นหน่วยรถสามารถเลือกในหมวดสินค้าหรือเฉพาะยี่ห้อ หรือสินค้าที่ต้องการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายนำสินค้าที่ลูกค้าใน Route ต้องการ
 • รองรับข้อมูลโอนสินค้าขึ้นหน่วยรถตามจำนวนที่บันทึกเตรียมสินค้าขึ้นรถเพื่อเป็นยอดตั้งต้นให้หน่วยรถแต่ละคัน เมื่อมีการขายออกจากหน่วยรถระบบจะสรุปให้ทราบทันทีว่าหน่วยรถแต่ละคันจะมียอดคงเหลือกลับสำนักงานเท่าไหร่ เพื่อทำการตรวจยันยอดกับฝ่ายบัญชี
 • ควบคุมราคาขายแยกได้ตามหน่วยรถ หน่วยรถแต่ละคันสามารถกำหนดตารางราคาขายเฉพาะหน่วยรถได้ เช่น หน่วยรถหนึ่งรับผิดชอบ ร้านค้าส่งจะได้ตารางราคาขายส่ง ส่วนอีกคันรับผิดชอบร้านค้าปลีกจะใช้ตารางราคาขายปลีกต่างจากรถคันแรกได้ โดยควบคุมการกำหนด ราคาจากสำนักงาน
 • ลดความผิดพลาดในการทำงาน เช่น
 • ส่งแผนการเดินทางหรือคำสั่งพิเศษเพิ่มเติมให้ของพนักงานขายหน่วยรถ รับข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการเดินทางได้
 • หัวหน้างานสามารถตรวจติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแบบทันท่วงที
 • ราคาขายที่ใช้ที่หน่วยรถรองรับทั้งราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 • ระบบสามารถแนะนำการสั่งซื้อโดยตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าได้
 • รองรับโปรโมชั่น/แคมเปญ กำหนดให้ส่วนลดและของแถม เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น
  • ซื้อสินค้าชนิดเดียวกันจำนวนครบได้แถม
  • ซื้อสินค้าในกลุ่มที่ทดแทนกันได้จำนวนครบได้แถม
  • ลดบาท ต่อรายการ
  • ลด% ท้้ายบิล

การขายสินค้าและการชำระ

 • บันทึกการขาย การชำระ และพิมพ์เอกสารใบส่งของได้ทันที
 • รองรับทั้งการขายเงินสด และการขายเครดิต
 • รองรับการจองสินค้า เพื่อส่งกลับสำนักงานจัดสินค้าและส่งของได้ทันที
 • ควบคุมพนักงานขายให้ขายได้ตามราคาที่บริษัทประกาศ
 • รองรับการรับคืนสินค้า ทั้งการรับคืนเงินเชื่อ และรับคืนเงินสด
 • โอนรายการขายและยอดชำระจากโทรศัพท์ได้ทันทีทุกเวลา โดยไม่ต้องรอกลับบริษัทจึงจะโอนยอดขายได้
 • รองรับการตรวจสอบยอดหนี้ค้างชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อพิจารณาวงเงินเครดิต
 • รองรับการบันทึกข้อมูลเยี่ยมลูกค้าได้เพื่อทราบการปฏิบัติงาน และจุดการพบลูกค้าทั้งหมด ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อก่อเกิดยอดขายต่อไปในครั้งหน้า
 • เมื่อพนักงานขายหน่วยรถ สามารถเปิดหน้าบัญชีลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติพนักงานขายสามารถเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มข้อมูลบันทึกขายได้ทันที โดยไม่สูญเสียโอกาสในการขาย

เมื่อพนักงานหน่วยรถเดินทางจบ Route กลับสำนักงาน

 • ช่วยให้สรุปยอดสินค้าคงเหลือได้รวดเร็วแทนการต้องรอธุรการขายคีย์บิลย้อนหลัง
 • การตรวจนับสินค้าคืนของหน่วยรถ ระบบสามารถแสดงผลต่างรายการสินค้าจากการรับเข้าหน่วยรถกับรายการขายให้ลูกค้าและรายการคืนสินค้าของหน่วยรถ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจนับสินค้าจริงบนรถซึ่งถ้าเกิดผลต่าง จะทราบยอดความรับผิดชอบของพนักงานหน่วยได้ทันที
 • เก็บประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการขายซ้ำเพื่อทราบว่าซื้ออะไรไปบ้าง วันที่ซื้อครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์ในการขายซ้ำ(REPEAT ORDER)
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหลังร้าน Business Plus ERP ได้โดยลงรายการในสมุดเงินสด และลงรายวันในระบบบัญชีพร้อมรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปรายงานที่ให้ได้ประโยชน์เพื่อเน้นประสิทธิผล เพื่อเพิ่มยอดขาย และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น

 • สรุปยอดขายแยกตามประเภทสินค้า
 • สรุปยอดขายแยกตามรายละเอียดสินค้า
 • รายละเอียดการขายในแต่ละเอกสาร
 • สรุปแถมตามสินค้า, การรับคืนสินค้า
 • สรุปยอดขายตามประเภทลูกค้า
 • สรุปยอดการชำระตามแต่ละประเภทเอกสาร
 • สรุปสายการเดินทางเทียบจำนวนลูกค้าทั้งสายกับจำนวนลูกค้าที่มียอดขายในสายหรือการเข้าเยี่ยมเพื่อผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด สามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงานและการปรับปรุงที่ดีขึ้น


 • ระบบสามารถแนะนำการเบิกสินค้าขึ้นรถปกติ และเบิกสินค้าระหว่างทาง
 • รองรับการสอบถามข้อมูลสินค้าคงเหลือระหว่างการเดินทางตามตำแหน่งเก็บของหน่วยรถ
 • ช่วยให้พนักงานหน่วยรถทราบสินค้าคงเหลือในรถทันทีที่เปิดบิลขายให้ลูกค้าและวางแผนเพิ่มสินค้า เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสขายก่อนจบแผนการเดินทาง (Route plan) ได้
 • กรณีที่พนักงานขายทำการขายสินค้าและพบว่าข้อมูลของสินค้าที่แสดงบนSmartphone ว่าสินค้าที่ต้องการขายหมดหรือใกล้จะหมดสามารถแจ้งไปยังสำนักงานเพื่อจัดสินค้าเติมให้หน่วยรถอย่างอัตโนมัติจัดสินค้าเติมให้หน่วยรถอย่างอัตโนมัติ โดยพนักงานสามารถรับสินค้า
 • ได้ที่จุดพักสินค้า (Drop Point) ตามสายการเดินทางที่หน่วยรถวิ่งในแต่ละวัน หน่วยรถสามารถทำการรับสินค้าเพิ่มจากจุดพักสินค้าได้ โดยสำนักงานที่เตรียมแผนการเดินทางจะกำหนดจุดรับสินค้าให้หน่วยรถ เพื่อสามารถเข้าไปรับสินค้าได้ ตามสายการเดินทางของแต่ละคัน เพื่อไม่พลาดโอกาสขาย


 • ระบบรองรับแบบสอบถาม(Questionnaire) Market Survey กรณีมีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความต้องการของลูกค้า เพื่อสำนักงานใหญ่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
 • หน่วยรถสามารถทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าได้ โดยสามารถสร้างเป็นเอกสารชุดสำรวจโดย สามารถตั้งคำถามตามที่ต้องการให้หน่วยรถทำการเก็บข้อมูลร้านค้าให้สำนักงานได้