Business Plus TM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสาย และค่าล่วงเวลาต่างๆ โดยเพียงแต่บันทึกข้อมูลจากบัตรลงเวลาทำงานของพนักงาน หรือโอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT, หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคนเพื่อใช้คำนวณเงินเดือน ใช้ได้กับทุกบริษัทไม่ว่าจะใช้เครื่องตอกบัตร, ใช้เครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือและไม่จำกัดยี่ห้อหรือรุ่น

 • รองรับพนักงานที่มีกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงาน ส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล, โรงงาน
 • บางกิจการจะมีการกำหนดตารางทำงานประจำสัปดาห์ หรือ ตารางทำงานสลับกะเช้า เป็นกะบ่าย ทุกครึ่งเดือน หรือทุกสัปดาห์ โปรแกรมสามารถรองรับลักษณะตารางการทำงานหมุนเวียนเช่นนี้ได้
 • กำหนดการหมุนเวียนของกะในตารางทำงานได้(การหมุนเวียนชั่วคราวสามามารถกำหนดช่วงเวลาได้) โดยขั้นตอนการทำงานที่สะดวกและเข้าใจง่าย
 • รองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะชั่วโมงงานสามารถกำหนดหักช่วงพักระหว่างงานได้หรือหักช่วงพักจากช่วงเวลาทำ OT ได้
 • กำหนดบทลงโทษกรณีไม่รูดบัตรเข้า-ออก หรือไม่รูดทั้งเข้า-ออก และในบางแผนกสามารถเลือก ที่จะไม่ลงโทษได้เพราะได้รับสิทธิ์ เป็นต้น
 • กำหนดกะโดยระบุค่าจ้างหรือผลตอบแทนได้หลายประเภท เช่น หนึ่งแรง, สองแรง, ครึ่งแรง, หนึ่งแรงครึ่ง, ไม่คิดค่าแรง เป็นต้น
 • กะทำงานที่ไม่คิดค่าแรงให้ เช่น กะวันหยุด กะทำงานล่วงเวลา ซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอน หรือช่วงเวลาที่จะให้ผลตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาแต่ละอัตราได้เอง
 • สร้างเงื่อนไขผูกความสัมพันธ์กับการกำหนดกะได้เช่น จะให้ค่าอาหารหรือค่ากะเมื่อมีการรูดบัตรครบตามข้อกำหนดบริษัท, เวลาเริ่มงาน 8.00 น.ถ้ารูดบัตรเข้าหลัง 8.15 น. จะคิดมาสาย ถ้ารูดบัตรช่วง 8.01 - 8.15 น. เก็บสถิติเท่านั้น ฯลฯ
 • สร้างกฎหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกะต่างๆได้เองและไม่จำกัด และกำหนดได้ว่าจะให้มีผล ต่อการคำนวณเงินเดือน หรือเพียงต้องการเก็บสถิติ เช่น OT 1 เท่า, OT 1.5 เท่า, OT 2 เท่า, OT 3 เท่า, ค่ากะ, ค่าอาหาร, หักมาสาย,หักขาดงาน, หักลากิจ, ลาป่วย เป็นต้น
 • กำหนดวันหยุดงานประจำปีบริษัทได้เองโดย โปรแกรมจะสร้างวันหยุดมาตรฐานให้ด้วย
 • ต้องใช้งานร่วมกับ BUSINESS PLUS PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

จุดเด่นของ Payroll & Time Attendance สำหรับกิจการโดยเฉพาะ เช่น

สำนักงานทั่วไป (กิจการที่มีตารางการทำงานคงที่)

 • ง่ายและสะดวก เพราะโปรแกรมได้ติดตั้งค่ามาตรฐานให้ เมื่อเริ่มใช้งานผู้ใช้จะมีค่ามาตรฐานของประมวลรัษฎากร, เงินเพิ่ม เงินหัก, ประกัน สังคม ตัวอย่างของกะแบบต่างๆ พร้อมขั้นตอนการคำนวณ เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคาร, กรมสรรพากร, ประกันสังคมหรือส่งแบบใช้สื่อ , สรุปใบจ่ายเงินเดือนพร้อมแนะนำการเตรียมธนบัตรขนาดต่างๆ (กรณีจ่ายด้วยเงินสด), สรุปรายงานสิ้นปีให้กรมสรรพากร,ประกันสังคม, พิมพ์รายงานต่างๆ โดยกำหนด ช่วงวันที่ได้ตามต้องการ
 • ลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการต่อเชื่อมกับระบบประมวลผลเวลาทำงานเพียงระบุพร้อมกับการสร้างแฟ้มประวัติพนักงานแต่ละรายจะสามารถเริ่มใช้ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงานพร้อมกับประมวลผลเวลาทำงานได้ทันที

โรงแรม

 • รองรับการจ่าย Service Charge ให้พนักงาน แยกจากเงินเดือนได้
 • รองรับกะทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ และการเปลี่ยนกะ, วันหยุดในสัปดาห์ที่ไม่คงที่
 • สามารถกำหนด ตารางทำงานล่วงหน้าตามช่วง เวลาที่ต้องการ เช่น ทุก 15 วัน หรือทุกเดือน เป็นต้น

โรงงาน

 • รองรับการทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ, การควบกะ, การเปลี่ยนกะของพนักงาน
 • มีขั้นตอนการคิดเงินเพิ่ม/เงินหักและค่าตอบแทนของพนักงานกะต่างๆ เช่น กะเช้า, กะบ่าย,กะดึก, กะวันหยุด เป็นมาตรฐานให้เลือกหลายรูปแบบ
 • รองรับการอนุมัติการทำค่าล่วงเวลาพนักงานได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และ ป้องกันการทุจริต
 • พิมพ์รายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของพนักงานได้ทุกช่วงเวลา
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลการบันทึกเวลา
  • รายงานผลการคำนวณเวลาทำงานและรายละเอียดขาด, ลา, มาสาย พร้อมเหตุผล
  • รายงานสรุปขาด ลา สาย กลับก่อนทำงานล่วงเวลา ตามพนักงาน/แผนกพร้อมกราฟ
  • เรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
  • รายงานสรุปค่าล่วงเวลา
  • รายงานสรุปไม่รูดบัตรเข้า-ออก พร้อมเหตุผล
  • รายงานสรุปเหตุการณ์ต่างๆ จากการรูดบัตร
  • รายงาน 20 อันดับชั่วโมง, ล่วงเวลา, มาสาย, กลับก่อน, ลาป่วย เป็นต้น
  • ฯลฯ
 • สถิติการขาด ลา มาสายของแต่ละแผนก เพื่อการประมวลผลโดยรวมของบริษัท


DEMO PR Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)


Business Plus TM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)